Redegjørelse for aktsomhetsvurderingen

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven skal sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter arbeider med temaet og eventuelt håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Organisering og driftsområde

Boligbyggelaget TOBB har hovedkontor i Trondheim og kontorer på Levanger, Steinkjer, Namsos og Orkanger. TOBB er et boligbyggelag hvis hovedformål er å utvikle og forvalte boliger for andelseierne på en best mulig måte, i tillegg til å tilby andre vesentlige medlemsfordeler.
Deler av TOBB sin virksomhet er organisert og skilt ut i datterselskap.

Datterselskap som inngår i konsernet TOBB, er

 • TOBB Byggdrift
 • Krambugata 1 AS
 • Prosjektselskap for boligutvikling

TOBBs driftsorganisasjon bestå av følgende forretningsområder: 

 • Bygge- og vedlikeholdstjenester
 • Eiendomsutvikling
 • Eiendomsforvaltning – administrativ og økonomisk rådgiving
 • Juridiske tjenester
 • Konsernøkonomi og virksomhetsstyring
 • Marked og medlemstjenester
 • Renhold og vaktmestertjenester (levert av TOBB Byggdrift)

Vår virksomhet er del av det organiserte arbeidslivet og er tilsluttet VIRKE og NBBL.

Rutiner/ retningslinjer

Arbeidet med Åpenhetsloven og våre rutiner og retningslinjene er forankret hos daglig leder og styret. Vi har en egen rutine for arbeidet med Åpenhetsloven.
Rutinen omfatter fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver i vår virksomhet, kartlegging og vurdering av negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser, samarbeid om gjenoppretting og erstatning der det er nødvendig, stansing/forebygging av negativ påvirkning/skade, overvåkning av gjennomføring og resultater, samt kommunisering av hvordan påvirkningen er håndtert og behandling av informasjonskrav.

Aktsomhetsvurderinger

Boligbyggelaget TOBB er en langsiktig og solid aktør innen boligbygging og boligforvaltning i Midt-Norge. Vi ønsker et seriøst arbeidsliv og vi aksepterer ikke brudd på menneskerettighetene, barnearbeid, uakseptable miljøbelastninger, diskriminering, korrupsjon, prissamarbeid eller uholdbare sosiale forhold hos oss selv eller på noen nivå hos våre leverandører. Vi ønsker kun seriøse samarbeidspartnere som deler våre verdier og praktiserer ifølge disse retningslinjene.
Vi avholder arbeidsmøter for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger minst en gang i året, der vi kartlegger risiko knyttet til innkjøp av varer og tjenester.

Leverandører og samarbeidspartnere blir klassifisert etter en risikobetraktning i forhold til formålet med loven og delt inn i 11 predefinerte leverandørkjeder med ulike tiltaksplaner.
Noen bransjer skiller seg ut som mer risikoutsatt og gjennom våre aktsomhetsvurderinger vil vi ha størst oppmerksomhet rettet mot disse leverandørkjedene for å avdekke og forebygge eventuelle regelbrudd.
Vi anvender tilgjengelig informasjon fra bransjeforeninger og andre aktører som grunnlag for vårt interne arbeid. Vi sender ut spørreskjemaer til et utvalg av våre leverandører etter en risikovurdering.

I våre kontrakter stiller vi krav knyttet til Åpenhetsloven gjennom spesielle kontraktsvilkår, utarbeidet av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) 
Bestemmelsene sikrer vår virksomhet tilgang til våre underleverandørers aktsomhetsvurderinger der de er omfattet av Åpenhetsloven, og informasjon om underleverandørers varekjøp og leverandørkjeder der de ikke er omfattet av loven.

TOBB har en egen adferds kode (Code of conduct)  som beskriver de prinsipper som TOBBs leverandører og underleverandører skal etterleve og som stiller krav til lønns- og arbeidsvilkår, internkontroll og SHA for arbeid som skjer i Norge.
Alle våre leverandører/samarbeidspartnere som leverer varer og tjenester innen boligutvikling må bekrefte at de forplikter seg til å følge vår adferds kode.

Avdekkede negative konsekvenser

Tilgjengelig informasjon og informasjonen vi samler inn fra leverandører/samarbeidspartnere vil bli brukt for å kartlegge og avdekke eventuelle negative konsekvenser.
Vi har så langt ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser.

 • Resultatet av aktsomhetsvurderingene våre har avdekket følgende faktiske negative konsekvenser:
  - Ingen negative konsekvenser er avdekket i tilknytning til vår virksomhet i 2022.

 • I tillegg har vi avdekket følgende vesentlige risiko for negative konsekvenser:
  - Ingen vesentlig risiko for negative konsekvenser er avdekket.

 • Følgende tiltak er iverksatt for å begrense faktiske negative konsekvenser:
  • Leverandører som vurderes til kategori høy eller middels risiko vil motta egenerklæringsskjema. Innhenting av ytterligere dokumentasjon vurderes der vi finner det nødvendig.
  • Leverandører hvor vi har hatt innkjøp på over kr.700.000 siden 01.01.2022 vil motta egenerklæringsskjema. Offentlige virksomheter unntas.
  • Fremover vil leverandøravtaler som inngås inkludere en klausul for å ivareta bestemmelsene i Åpenhetsloven.
  • Det vil årlig gjennomføres aktsomhetsvurderinger, og eventuelle oppfølgninger av dette.
  • I alle boligutviklingsprosjekter gjennomføres minimum to møter årlig for å ivareta «Påseplikten»

 • Følgende tiltak kan iverksettes for å stanse faktiske negative konsekvenser: Eksempler;
  • Stopp byggeplass
  • Varsle arbeidstilsynet
  • Hold igjen faktura/utbetaling i forhold til økonomisk kriminalitet
  • Bidra til et godt arbeidsmiljø – observere konflikter
  • I ytterste konsekvens; heve kontrakten

Offentliggjøring

TOBB svarer på skriftlige henvendelser om hvordan virksomheten håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Dersom det er spørsmål angående vårt arbeid med Åpenhetsloven, vennligst send en henvendelse til apenhetsloven@tobb.no.