Ansvaret omfatter drift og vedlikehold av brannteknisk utstyr, utforming av brannrutiner og å sørge for at rømningsveiene på fellesarealet holdes åpne for ferdsel. God informasjon til beboerne er alfa og omega.  

1. Drift og vedlikehold av brannteknisk utstyr 

Styret har ansvar for at det finnes røykvarslere og slukkeutstyr på fellesarealene. Sørg for jevnlig kontroll og vedlikehold av utstyret så dere er sikre på at det fungerer som det skal.  

Alle boliger skal også ha varslings- og brannslokkingsutstyr som virker. Beboerne bør minnes på at utstyret blir jevnlig kontrollert og evt. skiftet ut om det ikke virker. Har dere et brannalarmanlegg bestående av fastmonterte branndetektorer mv. koblet til en sentral så anses dette som en felles installasjon som boligselskapet har vedlikeholds- og kontrollansvar for. Dette omfatter også de individuelle branndetektorene montert i leilighetene. 

2. Branninstruks og rutiner – informer beboerne 

Etabler gode rutiner for brannvern og en instruks som er tilpasset deres bygningsmasse og fellesareal. En branninstruks skal beskrive hva beboerne skal gjøre hvis de oppdager branntilløp eller når brannalarm er utløst. En god instruks kan redde liv! Sørg for at branninstruksen og boligselskapets rutiner til enhver tid er lett tilgjengelig for beboerne. Arranger brannøvelser jevnlig og ha daglig fokus på brannvern i styrets HMS-arbeid. 

3. Hold fellesarealene ryddig 

En viktig del av brannsikkerheten er å sørge for gode rømningsforhold. Styret må se til at rømningsveier og nødutganger til enhver tid holdes ryddige og fri for hindringer slik at beboerne lett kommer seg ut i en nødsituasjon. Styret må også tilrettelegge for at brann- og ambulansepersonell kommer seg uhindret frem på fellesarealene.  

Dette betyr at alle hindringer og gjenstander som vanskeliggjør fremkommeligheten og/eller øker brannfaren må fjernes. Dette omfatter gjenstander foran inngangsdører, sykler, barnevogner mv. som er til hinder for fremkommelighet og/eller øker brannfaren og parkering foran inngangsparti. Er styret usikker, kan brann- og redningstjenesten kontaktes for å få avklart hva som er forsvarlig i det enkelte tilfellet. 

4. Gode rutiner for HMS 

Alle borettslag og sameier har gjennom internkontrollforskriften ansvar for helse, miljø og sikkerhet. Med et godt HMS-system på plass, vil dere ha nødvendig oversikt over alle pliktene som følger av forskriften, også etter brannvernlovgivningen. Ta kontakt med oss i TOBB om dere ønsker mer informasjon om HMS og brannvern.