I den nevnte dommen var spørsmålet om det var borettslaget eller andelseier som hadde vedlikeholdsansvaret for et tilbygg til andelseiers rekkehusleilighet. Tilbygget var oppført etter tidligere avtale med borettslaget. Lagmannsretten kom frem til at vedlikeholdsplikten for tilbygget ikke var vedtektsfestet, og heller ikke avtalefestet, og borettslaget måtte derfor betale for vedlikeholdet, og andelseiers sakskostnader. 

Klare regler

Hovedregelen når det gjelder vedlikehold er at borettslaget har ansvaret for vedlikehold av bygningsmasse, dette gjelder også for tilbygg. Det er viktig at styret/laget må ha klare regler for hvem som skal ha vedlikeholdsansvaret for tilbygg, før styret eller laget godkjenner oppføringen. I et borettslag kan denne ordningen avtales med den enkelte, men vi anbefaler at den vedtektsfestes slik at den får rettsvern for senere eiere.  

Den nevnte dommene gjelder borettslag, men vurderingene har overføringsverdi til eierseksjonssameier, den største forskjellen er at i et sameie er det ikke tilstrekkelig med en avtale, her må det avvikende vedlikeholdsansvaret vedtektsfestes.  

Felleskostnader

Dersom laget ønsker å beholde kontrollen for vedlikeholdet også for tilbygg bør dette medføre økte felleskostnader for de som oppfører tilbygget. Dette må også avtales med den enkelte, og det er i alle tilfeller lurt å avtale dette i forbindelse med behandling av søknaden.  

En annen problemstilling i saker som krever godkjenning fra styret eller laget, er hvem som skal dekke ekstrakostnader ved ordinært vedlikehold. Dersom det er flere i laget som har fått tillatelse til å for eksempel montere varmepumper, kan dette bli en stor ekstrakostnad ved maling av fasaden, fordi alle varmepumpene må demonteres og monteres opp på nytt. I dette tilfellet bør det vedtektsfestes at det er den enkelte beboer som er ansvarlig for kostnadene dette påfører laget.