Det er styrets ansvar å sørge for forsvarlig snørydding, rassikring og strøing på fellesarealene. Dette følger av den alminnelige vedlikeholdsplikten som styret utfører på vegne av boligselskapet. I tillegg plikter boligselskap i tettbygd strøk å strø fortau, gang- og sykkelveier eller langs kanten av kjørebanen utenfor eiendommen når det er glatt. Nærmere regler om dette finner man i kommunens politivedtekter.  

Økonomisk ansvar

Mislighold av disse forpliktelsene kan i ytterste konsekvens være straffbart og medføre et økonomisk ansvar, i form av erstatningsansvar eller bøter for manglende strøing. Styret må derfor etablere gode interne rutiner eller driftsavtaler i god tid før vintersesongen. I tillegg anbefaler vi styret å tegne en god ansvarsforsikring for å være på den sikre siden.  

Domstolene har som et utgangspunkt uttalt at kravet til strøing og snørydding må avpasses etter hva som er rimelig og praktisk gjennomførbart. Det er ikke slik at enhver risiko kan kreves eliminert. Fotgjengere har selv et ansvar for å utvise forsiktighet og innrette seg etter forholdene.  

Etablering av gode rutiner

Dersom styret har etablert forsvarlige rutiner eller driftsavtaler om snørydding, rassikring og strøing, skal det mye til for at laget kan holdes erstatningsansvarlig. Ansvar kan likevel tenkes i tilfeller hvor rutinene/avtalene ikke blir fulgt opp, eller dersom ekstraordinære værforhold gir behov for ekstra strakstiltak.  

I tillegg til brøyting og strøing er det viktig å jevnlig kontrollere takrenner o.l. for isdannelser og risiko for farlig nedfall. For boligselskap som grenser mot offentlig gangvei, slik at farlig nedfall kan havne utenfor eiendomsgrensene til boligselskapet, må man være klar over at gårdeieransvaret også kan omfatte skader utenfor eiendomsgrensene. Det kan være fornuftig å ha en dialog med kommunen om sikringstiltak i slike tilfeller.