Regler om medlemskap og ansiennitet

Boligbyggelaget TOBB er en demokratisk styrt organisasjon, eid av sine medlemmer. TOBB ble stiftet i 1945.
TOBB bygger og forvalter boliger for medlemmene. I tillegg drives annen virksomhet som kan tjene medlemmenes interesser.

1. Hvem kan bli medlem i TOBB

1.1 I disse regler betyr medlemskap det samme som andel i TOBB, og medlem betyr andelseier i TOBB.

1.2 TOBB er alltid åpent for nye medlemmer. Søknad om å bli medlem i TOBB kan være skriftlig. Ved innmelding kan TOBB kreve at medlemmet oppgir fødselsnummer (11 siffer).

1.3 Fysiske personer, uansett alder, kan etter søknad bli medlem i TOBB. Ingen fysisk person kan ha mer enn ett medlemskap i TOBB.

1.3.1 TOBB kan avslå medlemskap når det foreligger saklig grunn for det.

1.4 For juridiske personer (bedrifter, organisasjoner m.v.) kan TOBB sette vilkår for medlemskap. Ved innmelding kreves det at organisasjonsnummer oppgis.

1.4.1 TOBB står fritt til å godkjenne eller nekte søknad fra juridiske personer om å bli medlem.

1.5 Avslår TOBB søknad om medlemskap, skal søkeren underrettes om grunnen til avslaget, og om at søkeren kan kreve avslaget lagt frem for generalforsamlingen.

1.6 Et medlemskap kan ikke eies av flere i sameie. Har flere arvinger eller et dødsbo ervervet et medlemskap, kan verken forkjøpsrett eller andre medlemsrettigheter gjøres gjeldende før TOBB har mottatt skriftlig melding om hvem som skal overta medlemskapet, og overføring i hht. kapittel 2 er gjennomført. Denne bestemmelse er ikke til hinder for at medlemskap i sameie som oppsto før ikrafttredelse av lov om boligbyggelag av 6. juni 2003, nr. 38, opprettholdes inntil sameiet opphører. Utøvelse av forkjøpsrett eller andre medlemsrettigheter på grunnlag av medlemskap med flere eiere krever samtykke fra alle sameiere. Sameierne må skriftlig meddele TOBB hvem som skal overta rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet når sameiet opphører. Sameiet anses opphørt når TOBB har mottatt meldingen.

1.7 Både medlemskap og medlemskontingent skal være innbetalt før søknad om medlemskap kan innvilges. Ved avslag på søknad blir innbetalt beløp tilbakeført.

1.8 Når medlemskap er innført i andelseierboken, skal boligbyggelaget gi medlemmet melding om dette. Meldingen skal være datert og opplyse om det som er innført om medlemmet. Denne utskriften regnes som medlemsbevis. Medlemmene plikter å gi TOBB melding om adresseendring.

1.8.1 TOBB kan kreve gebyr for utstedelse av nytt medlemsbevis (duplikat).

1.9 Ved sameie i andel i borettslag tilknyttet TOBB må samtlige sameiere eie en andel i TOBB. For andel ervervet før boligbyggelagsloven av 6. juni 2003 nr. 38 trådte i kraft, gjelder ikke dette vilkåret.

2. Overføring av medlemskap

2.1 Medlemskap i TOBB er personlig og kan ikke overføres til andre uten TOBBs samtykke.

2.2 Medlemskap som ikke er knyttet til eierskap av en andel (bolig) i et borettslag tilknyttet TOBB, kan overføres etter reglene i punkt 2.2.1, 2.2.2 og 2.2.3.

2.2.1 Samtykke kreves ikke når medlemskap overdras innen medlemmets familiegruppe. Med medlemmets familiegruppe menes:
· Ektefelle
· Medlemmets eller ektefellens slektninger i rett opp- eller nedstigende linje
· Medlemmets eller ektefellens fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving
· Medlemmets eller ektefellens søsken
· Noen som i de 2 siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren.
 
2.2.2 Samtykke kreves heller ikke dersom medlemskapene går over på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et hustandsmedlem overtar medlemskapet etter reglene i husstands-fellesskapslovens § 3.

2.2.3 Samtykke kreves heller ikke når et medlemskap overføres fra dødsbo til testamentarving.

2.3 Har medlemmet også andel i et borettslag tilknyttet TOBB, kan medlemskapet i TOBB bare overføres sammen med andelen i borettslaget. ved sameie i andel i tilknyttet borettslag, er kun ett av sameiernes medlemskap knyttet til andelen i borettslaget på denne måten. Det av sameiernes medlemskap som har lengst medlemsansiennitet, anses knyttet til andelen i borettslaget hvis det ikke godtgjøres at borettslagsandelen ble ervervet uten bruk av dette medlemskapet. Når det foretas overføring av det medlemskapet som ikke er knyttet til borettslagsandelen, skal den som overdrar medlemskapet umiddelbart tegne nytt medlemskap, jfr. Lov om borettslag g 5-2 (4).

2.4 Et medlem med andel i tilknyttet borettslag som ved arv eller på annen måte får overført til seg et medlemskap med bedre ansiennitet enn medlemmet selv har, kan overføre medlemskapet med kortest ansiennitet i hht. punkt 2.2.1 og 2.2.2, og beholde det med lengst ansiennitet, jfr. kapittel 4 om beregning av ansiennitet. Det nye medlemskapet knyttes til andelen i borettslaget.

2.4.1 TOBB kan gi medlemmet en frist på å overføre det opprinnelige medlemskapet (jfr. punkt 2.4). Hvis overføring ikke skjer innen fristen, bortfaller medlemskapet.

2.5 Ved overføring av andel i borettslag fra juridisk andelseier til en fysisk person, kan medlemskapet overføres uten samtykke fra TOBB. For øvrig kan juridiske personer bare overføre medlemskap når særlige grunner foreligger, og etter samtykke fra TOBB.

2.6 Når et medlemskap i TOBB ønskes overført, skal det straks sendes skriftlig melding til TOBB. Meldingen skal sendes selv om samtykke til overføringen av medlemskapet ikke er påkrevet.

2.7 Ved overføring av medlemskap skal utestående kontingent innbetales. Overføringen av medlemskapet får virkning fra den dato kontingenten innbetales, og overføringen er ført inn i andelseierboka.

3. Utmelding og utelukking

3.1 Et medlem kan melde seg ut av TOBB. Et medlem som også er andelseier i et tilknyttet borettslag kan ikke melde seg ut eller bli utelukket fra laget. Utmelding skal skje skriftlig.

3.2 TOBB kan utelukke et medlem som har handlet til skade for laget, eller som ikke lenger fyller vilkår i vedtektene for å være medlem. Vedtak om utelukking skal fattes av TOBBs styre, og medlemmet skal få skriftlig melding med opplysninger om utelukkingen, og om at han innen tretti dager etter at han mottok meldingen kan kreve at styret legger vedtaket frem for første ordinære general- forsamling i laget.

3.3 Et medlem som melder seg ut, eller blir utelukket fra laget, får ikke tilbake andelsbeløpet eller årskontingenten.

3.4 Ved utelukking eller utmelding fra TOBB bortfaller opparbeidet ansiennitet. Medlemmer som etter utmeldelse melder seg inn på ny innen 3 år, kan få gjenopprettet ansienniteten som bortfalt ved utmeldelsen, forutsatt at kontingent for alle mellomliggende år først innbetales. Medlemmer med mer enn 3 års kontingentrestanse anses ikke lenger å oppfylle vilkårene for medlemskap, og den opparbeidede ansiennitet bortfaller, og medlemmet kan utelukkes fra TOBB.
 

4. Regler om ansiennitetsberegning

4.1 Ansiennitet (innmeldt dato) regnes fra den dato TOBB mottar betalingen for opprettelsen av medlemskapet (ref. pkt. 1.7), og medlemskapet er innført i andelseierboka.

4.2 Ingen kan gjennom overføring av medlemskap i TOBB fra andre få ansiennitet fra før sin egen fødselsdato.

4.3 Ingen kan gjennom overføring av medlemskap i TOBB oppnå lengre ansiennitet enn det den siste  andelseier hadde ved overføringen.

4.4 Ansiennitet kan helt eller delvis bortfalle ved tildeling/kjøp av ny bolig. TOBB fastsetter på bakgrunn av den ansiennitet som var nødvendig for å bli tildelt bolig i det enkelte prosjekt, om og i hvilken utstrekning helt eller delvis bortfall av ansiennitet skal skje.

4.5 Ansiennitet bortfaller ikke ved kjøp av bolig i annenhåndsmarkedet (bruktbolig), eller ved tildeling av utleiebolig.

4.6 Ansiennitet kan helt eller delvis bortfalle dersom et medlem under tvang fra borettslagets side må fraflytte en bolig i et borettslag tilknyttet TOBB.

4.7 Ansiennitet bortfaller (nullstilles) når en andel i tilknyttet borettslag overføres i hht. Lov om borettslag § 4-12, uten at medlemskapet samtidig overføres til erververen.
Dette gjelder ikke når andelen i tilknytning til boligen overføres til ektefelle eller noen annen som i de to siste åra har tilhørt samme husstand som den tidligere eieren. Unntaket i 2. punktum kommer kun til anvendelse i de tilfeller personen det søkes overført til, er registret som sameier i boligen.

4.8 Når ansiennitet bortfaller etter reglene ovenfor, skal det fastsettelsen ny ansiennitetsdato for TOBB-medlemmet. Ny ansiennitet opparbeides fra og med den nye ansiennitetsdato.* *ansiennitetsdato = overtakelsesdato bolig

4.9 Ved utelukking eller utmelding fra TOBB bortfaller opparbeidet ansiennitet. Medlemmer som etter utmeldelse melder seg inn på ny innen 3 år, kan få gjenopprettet ansienniteten som bortfalt ved utmeldelsen, forutsatt at kontingent for alle mellomliggende år først innbetales. Medlemmer med mer enn 3 års kontingent restanse anses ikke lenger å oppfylle vilkårene for medlemskap, og den opparbeidede ansiennitet bortfaller, og medlemmet kan utelukkes fra TOBB.

4.10 Dersom to eller flere medlemmer ved tildeling av ny bolig, eller ved kjøp av brukt bolig, har ansiennitet fra samme dato, avgjøres rekkefølgen dem i mellom ved loddtrekning.

4.11 Medlemmer i TOBB kan oppnå forkjøpsrett til nye og brukte boliger i de boligbyggelagene som er med i ordningen storbybolig.no ved bruk av storbyansiennitet, og tilsvarende kan medlemmer i de øvrige lagene benytte forkjøpsrett til nye og brukte boliger i borettslag tilknyttet TOBB. For TOBBs medlemmer regnes tidligste ansiennitet fra 01.05.2009. Samme dato gjelder for medlemmer i de andre boligbyggelagene ved benyttelse av forkjøpsrett til boliger i TOBB. Medlemmer som melder seg inn etter 01.05.2009 får storbyansiennitet regnet fra innmeldingsdato. Når en benytter forkjøpsrett i et annet boligbyggelag, må det tegnes medlemskap i det angjeldende boligbyggelaget så snart forkjøpsretten er avklart. Boligene kunngjøres via de enkelte boligbyggelagenes hjemmesider og boligportal. Avklaring av storbyansiennitet vil administreres av det boligbyggelaget som forkjøpsrett hevdes overfor, og i tråd med dette lagets eksisterende regelverk. De ulike reglene finnes på boligbyggelagenes nettsider. Medlemmer som ønsker å benytte forkjøpsrett, må gi skriftlig melding til det aktuelle boligbyggelaget. Boligbyggelagene som er med i ordningen kan kontaktes for å få opplysninger om framgangsmåten for kjøp av ny bolig eller benyttelse forkjøpsrett.
 

5. Regler for kontingent

5.1 Medlemmene betaler en årlig kontingent fastsatt av generalforsamlingen. 

5.2 Årskontingent for boende medlemmer betales av borettslaget. Som boende medlem regnes etter disse regler den som pr. 1/1 i kalenderåret er andelseier i borettslag (eller boligselskap) hvor det er betinget at vedkommende også er medlem i TOBB.

5.3 Dersom det er mer enn en eier av borettslagsandelen, dvs. sameie i andel, skal borettslaget betale årskontingenten til TOBB for hver enkelt sameier i andelen. Borettslaget kan kreve refundert kontingenten fra sameier to, tre, osv. direkte av sameierne eller som et tillegg i andelens felleskostnad.

5.4 Juridiske personer som er medlemmer i TOBB, betaler kontingent etter de samme regler som fysiske personer. For juridiske personer som har flere medlemskap, skal det betales en årskontingent pr. medlemskap.

5.5 Et medlem som i løpet av kalenderåret endrer status fra boende medlem til ikke-boende medlem, betaler først kontingent som ikke-boende medlem fra påfølgende kalenderår.

5.6 Medlemmer som i løpet av et kalenderår flytter inn i bolig i borettslag under oppføring, betaler kontingent som boende medlem fra påfølgende kalenderår.

5.7 Det gis fritak for betaling av kontingent i innmeldingsåret.

5.8 For medlemmer med mer enn ett års kontingentrestanse, kan utsendelse av TOBBs medlemsmagasin stanses.

6. Fordeling og salg av nye boliger

6.1 Nye boligprosjekter kunngjøres for medlemmene fortrinnsvis i TOBBs medlemsmagasin.

6.2 Det skal angis en frist for medlemmene til å melde sin interesse for tildeling av bolig i vedkommende prosjekt.

6.3 Ved tildeling fordeles boligene basert gå medlemmenes valg i rekkefølge etter ansiennitet. Det inngås kontrakt om kjøp av bolig med dem som har fått tildelt bolig. Medlemmet må være a jour med kontingentbetalingen ved tildelingen.

6.4 Ved tildeling av mer enn en bolig til samme juridiske medlem i et prosjekt, fordeler TOBB disse som et representativt utvalg.

6.5 Etter tildeling kan TOBB selge ikke tildelte boliger uavhengig av ansiennitet. TOBB kan fravike reglene i kapittel 6 ved inngåelse av avtaler med grunneiere.

6.6 utbyggere/samarbeidspartnere og offentlige myndigheter om nye prosjekter.

6.7 Fysiske personer kan bare eie en bolig i borettslag tilknyttet TOBB. Medlemmer som skaffer seg ytterligere en slik bolig, plikter å inngi salgsoppdrag på en av boligene innen 6 måneder etter overtakelse av boligen som ble ervervet sist. Medlemmet plikter å oppgi til TOBB hvilken av boligene som skal brukes som fremtidig bolig for medlemmet eller noen i hans familie, jfr. Lov om borettslag § 5-6 (1). Når boligen som ikke skal benyttes som fremtidig bolig, skifter eier, utløses medlemmenes forkjøpsrett på vanlig måte.

6.8 Hvis det vil medføre betydelig tap eller annen vesentlig ulempe å måtte selge bolig som ikke er tenkt brukt som fremtidig bolig, kan TOBB forlenge fristen i hht. pkt. 6.7 for å inngi salgsoppdrag.

6.9 Et medlem som eier en andel i et tilknyttet borettslag kan erverve ytterligere en andel i et annet tilknyttet borettslag dersom bruken av en av boligene overlates til nærstående nevnt i brl § 5-6 første ledd nr. 3
 

7. Forkjøpsrett ved salg av brukte boliger

7.1 Dersom andel (bolig) i borettslag (andel i boligselskap eller seksjon i sameie) skifter eier, kan forkjøpsberettigede gjøre forkjøpsrett gjeldende i overensstemmelse med borettslagets (boligselskapets) vedtekter.

7.2 Boligene skal kunngjøres for de forkjøpsberettigede på behørig vis av TOBB.

7.3 Medlemmer som ønsker å benytte forkjøpsrett, må gi skriftlig melding til TOBB innen meldefristen, som skal være minst fem hverdager fra kunngjøringen. Medlemmer som melder sin interesse i å benytte forkjøpsretten etter at denne fristen er gått ut, kan ikke kreve å ta boligen på forkjøpsrett.

7.4 TOBB gjør forkjøpsretten gjeldende på vegne av borettslaget innen de frister som følger av Lov om borettslag, § 4-15.

7.5 Dersom det er flere forkjøpsberettigede - enten i borettslaget, i TOBB eller i de øvrige lagene i storbysamarbeidet - som ønsker å gjøre bruk av forkjøpsretten, vil rekkefølgen mellom disse avgjøres av reglene i borettslagets vedtekter samt reglene om ansiennitet fastsatt av TOBB.

7.6 For at ansiennitet skal kunne påberopes, må medlemskap være betalt eller overført, samt ført inn i andelseierboka, innen utløpet av meldefristen.

7.7 TOBB kan fravike reglene om forkjøpsrett for medlemmer ifm. inngåelse av avtaler med grunneiere, utbyggere/samarbeids- partnere og offentlige myndigheter.

7.8 En budgiver som ikke er medlem i TOBB, og som får sitt bud akseptert, vil få ansiennitet beregnet fra den dag budet ble akseptert.

7.9 Bare medlemmer med ansiennitet fra dagen før bud ble akseptert, eller tidligere, kan benytte forkjøpsrett.

7.10 Fysiske personer kan bare eie en bolig i borettslag tilknyttet TOBB. Medlemmer som skaffer seg ytterligere en slik bolig, plikter å inngi salgsoppdrag på en av boligene innen 6 måneder etter overtakelse av boligen som ble ervervet sist. Medlemmet plikter å oppgi til TOBB hvilken av boligene som skal brukes som fremtidig bolig for medlemmet eller noen i hans familie, jfr. Lov om borettslag § 5-6 (1). Når boligen som ikke skal benyttes som fremtidig bolig, skifter eier, utløses medlemmenes forkjøpsrett på vanlig måte.

7.11 Hvis det vil medføre betydelig tap eller annen vesentlig ulempe å måtte selge bolig som ikke er tenkt brukt som fremtidig bolig, kan TOBB forlenge fristen i hht. pkt. 7.10 for å inngi salgsoppdrag.

7.12 Et medlem som eier en andel i et tilknyttet borettslag kan erverve ytterligere en andel i et annet tilknyttet borettslag dersom bruken av en av boligene overlates til nærstående nevnt i brl § 5-6 første ledd nr. 3

8. Tildelingsregler for TOBBs utleieboliger

8.1 Tildeling av TOBBs utleieboliger forutsetter medlemskap i TOBB og ajourført kontingentbetaling

8.2 Utleieboligene tildeles i henhold til TOBBs regler for ansiennitet.

8.3 Hvis flere medlemmer har ansiennitet fra samme dato, avgjøres tildelingen ved loddtrekning.

8.4 Utleieboliger finansiert med tilskudd fra det offentlige tildeles medlemmer i samsvar med de til enhver tid gjeldende vilkår knyttet til tilskuddet.

8.5 Tildelingskriteriene kan fravikes når det er nødvendig å benytte utleieboliger for eksempel til omplassering av leietakere, ved sanering/rehabilitering, kjøp av eiendommer mv. som TOBB er involvert i.

8.6 TOBB kan bestemme at ansiennitet helt eller delvis kan bortfalle dersom medlemmet må fraflytte en utleiebolig under tvang fra utleiers side.

 

Vedtatt av TOBBs generalforsamling 13. april 2005.
Endret av TOBBs styre med ikrafttreden 01.6.2009, 01.12.2010, 15.02.2013,  27.08.2014, 01.07.2017