Etiske retningslinjer for TOBB

Flere undersøkelser viser at mange stoler på TOBB. Vi har tillit hos de fleste, og den vil vi ta vare på og forsterke. TOBBs gode navn og rykte er vårt felles ansvar.

Etikk handler om fellesskapsverdier og de normer og regler som må etterleves for at fellesskapet skal fungere på en god måte. Etikk kan enkelt defineres som menneskelige hensyn og omtanke i samhandling med andre. I TOBB ønsker vi en bevisstgjøring av at det kan oppstå interessekonflikter mellom TOBBs interesser og personlige interesser. De etiske retningslinjene er et supplement til lovverk, forskrifter, avtaler og retningslinjer.

Vedtatt av TOBBs styre 5. oktober 2003.

 1. Personlig adferd

  Som grunnleggende regel gjelder at alle ansatte skal oppføre seg på en måte som skaper tillit og respekt. TOBBs omdømme er alles ansvar og fremmes ved ditt eksempel. TOBB forventer at de ansatte er lojale ovenfor bedriften.

 2. Arbeidsmiljø

  TOBB er innstilt på å gi alle ansatte et sunt, trygt og produktivt arbeidsmiljø. Vårt arbeidsklima må være fritt for diskriminering og sjikane. På dette området har ledere et spesielt ansvar.

 3. Vern av verdier

  I tillegg til penger og materielle verdier utgjør systemer, registre, rutiner etc. store verdier for TOBB. Disse verdiene er av betydning for vår konkurransedyktighet og forretningsmessige suksess. Eksempler på beskyttelsesverdig informasjon er: Forretningsplaner og strategier. Personlige opplysninger. Opplysninger om ulike typer forretningsforbindelser. Interne databaser, systemer og programmer. Opplysninger om ovenstående er underlagt taushetsplikt og må ikke gis til utenforstående. Taushetsplikten gjelder både utad og overfor kolleger som ikke har behov for de aktuelle opplysningene i sitt arbeid. Du bør avholde deg fra å søke opplysninger om forhold som ligger utenfor ditt ansvarsområde og som du må forstå er konfidensielle. Taushetsplikten er ikke til hinder for at du skal informere når og hvis du blir oppmerksom på forhold som er ulovlige. Dette gjelder også ved brudd på interne bestemmelser og retningslinjer, ved feil som blir begått eller forhold som for øvrig kan skade tilliten til TOBB eller TOBBs forbindelser eller reise tvil om ansattes habilitet eller upartiskhet.

 4. Gaver og representasjon

  Unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelser eller vedtak, eller kan gi andre saklig grunn til å tro det. Medarbeidere skal ikke motta gaver eller ytelser i forbindelse med sitt arbeid, med mindre disse er av symbolsk karakter. I tvilstilfeller skal direktøren rådspørres. Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også tjenester og rabatter ved personlig kjøp av varer og tjenester. Medarbeidere skal ikke delta på reiser og arrangementer som er betalt av andre. Reise-, kost- og andre utgifter i faglig, tjenestelig og forretningsmessig sammenheng skal dekkes av TOBB. Unntak fra dette prinsippet kan bare skje etter godkjenning av direktøren.

 5. Interessekonflikter

  Du kan ikke delta i forberedende behandling eller avgjørelse av noe spørsmål når det foreligger forhold som kan svekke tilliten til din uavhengighet. Du må derfor unngå situasjoner som kan medføre konflikt mellom TOBBs interesser og dine personlige interesser. Eksempler på interessekonflikter er: Personlige økonomiske interesser som kan føre til at du kommer i lojalitetskonflikt med TOBB. Ektefelle/samboer eller nær slektning som arbeider i et direkte overordnet /underordnet forhold. Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger, eller til firma som du selv har egen forretningsmessig kontakt med. Lønnet bierverv som kan påvirke arbeidet i TOBB. Verv i organisasjoner eller politisk virksomhet som kan skape tvil om din lojalitet.

 6. Forholdet til massemedier

  Informasjon fra TOBB har som siktemål å gjøre det mulig for omverdenen å danne seg et korrekt bilde av vår virksomhet. Alle uttalelser til massemedia skal gis etter fullmakt fra direktøren.

 7. Oppfølging

  Dersom det oppstår interessekonflikter som kan påvirke avgjørelser, eller om du er i tvil om det, skal du ta dette opp med din leder. Retningslinjene skal regelmessig tas opp med medarbeiderne til gjennomgang og diskusjon.

 

Samvirkeprinsippene

TOBB er et samvirkeforetak og er tilknyttet den internasjonale samvirkebevegelsen gjennom Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Den internasjonale samvirkeorganisasjonen International Co-operative Alliance (ICA) har definert syv prinsipper. De er retningslinjer som samvirkeforetak tar i bruk for å omsette sine verdier i praksis:

 1. Frivillig og åpent medlemskap

  Samvirker er frivillige organisasjoner, åpne for alle som kan benytte deres tjenester, og som er villige til å akseptere ansvaret som følger av medlemskap, uten hensyn til kjønn, sosial status, rase og politisk eller religiøs overbevisning
 2. Demokratisk medlemskontroll

  Samvirker er demokratiske organisasjoner, kontrollert av medlemmene, som deltar aktivt i fastsettelsen av retningslinjer og beslutninger. Medlemmene har lik stemmerett (ett medlem –en stemme).

 3. Medlemmets økonomiske deltakelse

  Medlemmene bidrar likeverdig til, og kontrollerer demokratisk, samvirkets kapital.

 4. Selvstyre og uavhengighet

  Samvirkene er selvstyrte organisasjoner beregnet på selvhjelp og kontrollert av sine medlemmer.

 5. Utdannelse, opplæring og informasjon

  Samvirker sørger for utdannelse og opplæring av medlemmer og tillitsvalgte, ledere og ansatte, slik at de kan bidra effektivt til utviklingen av sine organisasjoner. De informerer allmennheten om samvirkets særpreg og fordeler.

 6. Samvirke mellom samvirker

  Samvirke tjener medlemmene mest effektivt og styrker samvirkebevegelsen ved å samarbeide gjennom lokale, regionale, nasjonale og internasjonale organisasjoner.

 7. Samfunnsansvar

  Samtidig med at det fokuseres på medlemmenes behov, arbeider samvirker for en bærekraftig utvikling av samfunnet gjennom retningslinjer som godkjennes av medlemmene.