Trær på naboeiendommen

Trær på naboeiendommen – hvor går tålegrensen?

Våren er i anmarsj og skuddene på naboens bjørk springer ut, og var ikke det treet blitt litt høyere enn i fjor?

Busker og trær kan være kilde til stor irritasjon naboer imellom. Samtidig kan ett og samme tre være til glede for naboen, fordi det skjermer mot sol og innsyn, samtidig som det sjenerer fordi det hindrer utsikt og fører til skygge på uteplassen til for eksempel borettslaget.

Det første og viktigste som bør gjøres er å ta en prat med naboen, kanskje kan dere komme til en enighet, for eksempel ved at treet beskjæres eller dere deler kostnaden ved fjerning av treet.

Dersom det ikke er mulig å komme til enighet må styret for all del ikke ta saken, bokstavelig talt, i egne hender og fjerne treet selv. Det finnes eksempler fra rettspraksis på idømmelse av høye erstatningskrav, for eksempel 300 000 kroner, for fjerning av naboens trær ulovlig.

Det er hjelp å få i naboloven, som sier noe om når en kan kreve at naboen fjerner eller beskjærer treet. Disse reglene gjelder imidlertid ikke for trær og busker innad i sameiet/ borettslaget. Det er ulike bestemmelser i naboloven som kan komme til anvendelse, og disse gjennomgås kort nedenfor. 

Bestemmelser

Naboloven § 12 – trær, greiner og røtter som krysser eiendomsgrensen 
Dersom trær, greiner eller røtter går over grenselinjen og er til nevneverdig skade eller ulempe kan naboen kreve at eieren fjerner disse. Denne reglen gjelder ikke for merketrær eller der det er skog på begge sider av eiendommene. Dersom eieren ikke fjerner greiner etc. innen rimelig tid, for eksempel skriftlig varsel med 14 dagers frist, kan naboen selv beskjære trær og greiner, og ta vekk røtter som stikker opp av bakken.

Naboloven § 3 – trær nærmere nabo enn 1/3 av trehøyden 
Dette er en spesialregel for trær i naboloven. Etter § 3 er det fire vilkår som være oppfylt for at en skal kunne kreve at treet fjernes eller beskjæres. 

Vilkår 1: Treet må være nærmere hus, hage, tun eller dyrket jord på naboeiendommen enn en tredel av trehøyden. Dette betyr at et tre som står to meter fra grensen, må være høyere enn seks meter før vilkåret er oppfylt. Det er vanlig i tettbebygd strøk å ta utgangspunkt i eiendomsgrensen. 

Vilkår 2: Treet må være til skade eller særlig ulempe for naboen. Dette vil enten være fysisk skade, for eksempel at treet står i fare for å falle ned på eiendommen. Med særlig ulempe menes for eksempel skygge, uttørking av jordsmonnet, pollen og nedfall av greiner og løv, som går utenfor det så må betegnes som vanlige ulemper.

Vilkår 3: Det ikke er av nevneverdig betydning for eieren å beholde treet. Dette er en objektiv vurdering, og kan blant annet være at treet hindrer sol, vind og innsyn på eiendommen. 

Vilkår 4: Det er ikke av nevneverdig betydning for naturmangfoldet på stedet å beholde treet. Dette kan for eksempel være at det er en sjelden tresort i området, en sjelden fugl har reir i treet, treet er fredet etc. 

Naboloven § 2 – den generelle tålegrensen 
Denne bestemmelsen kommer til anvendelse der trærne for eksempel ikke står nærmere enn avstandskravet i § 3. Regelen etter bestemmelsen er at naboen ikke må ha noe som er urimelig eller unødvendig eller til skade eller ulempe for naboeiendommen. Dette er en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. 

Naboloven § 10 – beskjæring eller felling? 
Dersom vilkårene etter naboloven §§ 2 eller 3 er oppfylt er det § 10 som sier noe om konsekvensene av dette. Naboen er forpliktet til å redusere plagene ned til tålegrensen. Dette betyr at i en del tilfeller er det tilstrekkelig at treet beskjæres i andre tilfeller må det fjernes helt. Treet må for eksempel fjernes helt dersom det ikke er levedyktig etter en beskjæring. Dette beror også på en vurdering i hvert enkelt tilfelle. 

Dersom dere har spørsmål eller behov for bistand kan dere kontakte oss på advokatkontoret. Send oss en henvendelse på advokat@tobb.no