Advokat artikler Shuttersttock

Regler om kortidsutleie

Nye regler om kortidsutleie fra 1. Januar 2020. Enklere med Airnbnb i borettslag

På nyåret får både borettslag og eierseksjonssameier nye regler om korttidsutleie.

I eierseksjonssameier 

Blir hovedregelen at korttidsutleie av hele boligen inntil 90 døgn per år tillates. 
Med korttidsutleie menes utleie mot vederlag i inntil 30 sammenhengende døgn – lengre leieforhold omfattes ikke. Sameiet kan i vedtektene fravike grensen på 90 døgn innenfor en ramme på 60 til 120 dager. En slik beslutning krever årsmøtevedtak med minst to tredjedeler av avgitte stemmer. 

De nye reglene vil begrense seksjonseiers adgang til å drive korttidsutleie, men i praksis er det i hovedsak de som driver utleie i stor skala («hotelldrift») som rammes. De fleste airbnb-verter leier ut egen bolig færre enn 60 døgn i året.

For borettslag 

Utvides adgangen til korttidsutleie. Andelseier kan med de nye reglene fritt leie ut hele boligen i inntil 30 døgn i løpet av året, uten styrets samtykke. Det er ikke mulig å verken utvide eller innskrenke muligheten til korttidsutleie i vedtektene. Andelseier må ha bostedsadresse i borettslaget, men trenger ikke være til stede når boligen leies ut. Vederlagsfri utlån av andelen (til venner ol.) regnes med i antall døgn. 

Hvordan styret skal klare å kontrollere at eierne holder seg innenfor lovlig antall døgn er ikke regulert.

Formålet med de nye reglene er å ivareta boligeiere som ønsker å delta i delingsøkonomien gjennom airbnb ol. samtidig som boligselskapene skal ha et klart regelverk å forholde seg til. 

I både borettslag og sameier vil eier fortsatt ha ansvaret for at leietaker overholder lov, vedtekter og husordensregler og på den måten hensynta øvrige eiere og beboere. Korttidsutleie som påfører andre i boligselskapet skade eller ulempe på urimelig eller unødvendig måte, vil ikke være lovlig. 

Reglene gjelder fra og med 1. januar 2020.