Shutter Møte

Nye regler om parkering i eierseksjonssameier

Ny eierseksjonslov trer i kraft 1. januar 2018. En av flere endringer er nye regler om tilrettelagt parkering for seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne (HC-plasser)

Ny eierseksjonslov § 26 pålegger sameier å vedtektsfeste en ordning som sikrer at tilrettelagte plasser gjøres tilgjengelig for seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne. Dette skal organiseres som en bytteordning i vedtektene, eller på annen hensiktsmessig måte.
 
En seksjonseier med nedsatt funksjonsevne, som disponerer en ordinær parkeringsplass i sameiet, kan altså nå kreve å få bytte til seg tilrettelagt parkeringsplass. Et slikt bytte forutsetter at det finnes tilrettelagte p-plasser tilgjengelig i sameiet og gjelder uavhengig av om plassen er seksjonert som tilleggsdel eller organisert som fellesareal. Bytteretten gjelder bare for tilfeller hvor en seksjonseier med nedsatt funksjonsevne allerede disponerer en ordinær parkeringsplass som kan byttes bort.

Krav til dokumentasjon

Bestemmelsen stiller ikke særlige krav til hvordan seksjonseier skal dokumentere at han eller hun har behov for en tilrettelagt plass. Det synes imidlertid naturlig at sameiet stiller krav om fremleggelse av gyldig parkeringsbevis for HC-plasser utstedt av kommunen. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede.

Husk å bestille bistand fra TOBB i god tid hvis styret ønsker bistand til å endre vedtektene på vårens årsmøte

TOBB kan bistå styret med å gjøre nødvendige endringer i vedtektene som følge av den nye loven. På grunn av frister for innkalling mv. må vi ha mottatt styrets bestilling minimum 6 uker før årsmøtet skal avholdes.
 

Ta kontakt med lagets forvalter eller våre advokater ved spørsmål.