Shutter Overvåkning

Kameraovervåking i boligselskapet

Stadig flere borettslag og sameier etablerer kameraovervåking av fellesarealer. Teknologien har de senere år blitt rimeligere og lettere tilgjengelig.

Den tidligere plikten til å melde fra om kameraovervåking til Datatilsynet bortfalt fra 1. januar 2017. Dette betyr imidlertid ikke at det er fritt frem for å etablere kameraovervåking. Tvert imot gjelder strenge vilkår for lovlig overvåking. Overtredelse kan sanksjoneres med betydelige overtredelsesgebyrer, og kan i ytterste konsekvens medføre straffe- og erstatningsansvar.

Vilkår for kameraovervåking


Et grunnvilkår for lovlig kameraovervåking er at boligselskapet har en saklig grunn og et formål for å filme. Formålet med overvåkingen skal defineres skriftlig, og overvåkingen kan kun benyttes i tråd med formålet. Dersom eksempelvis formålet med overvåkingen er sikkerhet kan ikke overvåkingen senere brukes til å sjekke beboernes avfallssorteringsrutiner. Overvåkingen må være et nødvendig og egnet tiltak for å oppnå formålet. 

Dersom et borettslag eksempelvis er plaget med gjentatte innbrudd, tyveri eller alvorlig hærverk, vil dette kunne oppfylle vilkårene for overvåking. Det samme gjelder dersom det har forekommet voldsepisoder og/eller trusler som medfører en konkret risiko.  Det skal imidlertid bemerkes at hvis problemet kan løses eller minimeres gjennom andre egnede tiltak (eksempelvis økt belysning eller adgangskontroll), så kan man normalt ikke kameraovervåke. I enkelte tilfeller kreves det at styret allerede har prøvd ut alternative løsninger uten å oppnå ønsket resultat. For at kameraovervåking skal være lovlig må overvåkingen ha et behandlingsgrunnlag. I denne sammenhengen er det relevante grunnlaget en «interesseavveining». Det må i den forbindelse gjøres en helhetsvurdering av behovet for overvåking opp mot den enkeltes krav på personvern. Styret må altså veie nytten av overvåkingen opp mot den krenkelsen eller ulempen dette vil medføre. 

Overvåking for å avklare etterlevelse av husordensregler, kildesortering eller andre mindre tungtveiende formål, er ikke tillatt. Overvåking med lyd er så vidt inngripende at dette normalt ikke er tillatt i boligselskaper.

Beslutningsmyndighet i borettslag og sameier

I borettslag og sameier skal all form for kameraovervåking være forankret i et ønske blant beboerne. Det må altså avklares om tiltaket har tilstrekkelig tilslutning. Det er lagt til grunn at to tredjedels flertall på generalforsamling eller årsmøte er nødvendig for å beslutte kameraovervåking. Formålet og omfanget av kameraovervåkingen må være tydelig avklart før det fattes vedtak. Dersom kameraovervåkning vedtas anbefales det at tiltaket vedtektsfestes.

Skilting

Kameraovervåking skal skiltes tydelig. Skiltingen skal være lett synlig i området som blir filmet. Merkingen skal fortrinnsvis fremgå der man går inn i det overvåkede området. Dersom overvåkingen inkluderer lydopptak skal dette opplyses spesifikt. Informasjon om hvem som er ansvarlig for overvåkingen skal fremgå, helst med kontaktinformasjon.

Sletting og sikring av opptak

Kameraovervåking kan både benyttes for å forhindre en hendelse (proaktivt) og for å oppklare en hendelse (reaktivt). I de tilfeller kameraovervåking benyttes for å forhindre en hendelse, skal opptakene slettes fortløpende, med mindre man har oppdaget en konkret hendelse. I praksis kan syv dager være en tommelfingerregel. Loven åpner imidlertid for at opptak kan lagres lenger enn syv dager, men i så fall må styret dokumentere hvorfor dette er nødvendig.I de tilfeller kameraovervåking benyttes for å oppklare en hendelse, kan man hente ut opptaket som viser den aktuelle hendelsen og ta vare på det så lenge som det er nødvendig for å oppklare hendelsen, politianmelde eller fremme rettskrav.

Porttelefon

Porttelefoner defineres som kameraovervåking hvis de har automatiske og fastmonterte kameraer. Datatilsynet har godtatt systemer der kameraet er tilknyttet ringeklokkene, så lenge kameraet kun blir aktivert når det ringer på hos den enkelte beboer. Det må imidlertid opplyses om at det er et kamera tilkoblet ringeklokken, slik at man mottar denne informasjonen før man ringer på. Det er også viktig at kameraet bare fanger opp området rett foran døren, og ikke mer enn det som er nødvendig for å se hvem som ringer på.

Kameraovervåking gjennom vaktselskap

Enkelte overlater helt eller delvis overvåkingen til en andre, for eksempel et vaktselskap. I slike tilfeller kreves en databehandleravtale som regulerer forholdet. Det må også inntas i boligselskapets personvernerklæring. Det er viktig å merke seg at boligselskapet fremdeles har ansvaret, selv om vaktselskapet utfører oppgavene.