Advokat artikler Shuttersttock

Fullmakt generalforsamling og årsmøte

Boligeiere i borettslag, eierseksjonssameier og boligaksjeselskaper kan la seg representere ved en fullmektig (stedfortreder) under generalforsamling/årsmøte.

Denne rettigheten fremgår av loven, og kan ikke begrenses i vedtektene. Eier av boligen kan møte sammen med sin fullmektig, men i så fall har eier ikke stemmerett. I borettslag kan en person møte med kun én fullmakt. I eierseksjonssameier og boligaksjelag kan en person møte med et ubegrenset antall fullmakter. For øvrig er reglene like.

Kortfattet kan regelverket om fullmakter oppsummeres slik:

Fullmektigen behøver ikke å være andelseier/seksjonseier, eller å ha møterett på annet grunnlag. Fullmektigen må være en fysisk person.

Fullmakten(e) skal leveres til møteleder før møtet starter. Fullmakten(e) skal være:

  1. Skriftlig. Epost, SMS eller annet elektronisk dokumentasjon er ok.
  2. Klar på hvem den er utstedt av, og hvem den er utstedt til (hvem som er fullmektig).
  3. Generell. Fullmektigen kan ikke være pålagt å stemme på en bestemt måte.


Det er altså ikke tillatt å skrive i fullmakten hva fullmektigen skal stemme i en eller flere saker. En fullmakt med slike begrensninger kan etter en konkret vurdering kjennes ugyldig. Bakgrunnen for dette er at fullmakter med påførte instruksjoner i realiteten representerer en forhåndsstemme. Det er ikke anledning til å gi forhåndsstemmer fordi den som stemmer skal overvære behandlingen av saken i generalforsamlingen/årsmøtet. Dette for å hindre at det avgis stemmer på ufullstendig grunnlag.

Avgiver av fullmakten kan alltid trekke fullmakten tilbake. Dette gjelder også under generalforsamlingen/årsmøtet. En ugjenkallelig fullmakt er ugyldig. Møtelederen avgjør om en fullmakt godtas. Det er ikke anledning til å underkjenne en gyldig fullmakt. Dersom det skulle oppstå tvil om en fullmakt er gyldig eller ikke kan avgjørelsen overlates til generalforsamlingen/årsmøtet, som med ordinært flertall avgjør om fullmakten skal aksepteres.