Shutter Avslutte

Fratreden av styremedlemmer

TOBB får ofte spørsmål om hva som skjer dersom styremedlemmer eller styreleder fratrer sin rolle i borettslag eller sameier.

Utgangspunktet er at alle styremedlemmer tjenestegjør i to år, om ikke annet er fastsatt av generalforsamlingen/årsmøtet. Generalforsamlingen/årsmøtet kan fastsette tjenestetiden ved det enkelte valg og det enkelte styremedlem eller styreleder. Variasjon i tjenestetid kan være aktuelt for å forhindre at hele styret er på valg samtidig. Tjenestetiden regnes fra valget, og opphører ved avslutning av den ordinære generalforsamlingen/årsmøtet i det året tjenestetiden utløper.

Styremedlemmer kan gjenvelges, det er ingen øvre grenser for hvor lenge man kan være medlem av styret.

Frivillig og tvungent fratreden

Dersom det foreligger særlige grunner, kan ett styremedlem eller styreleder selv velge å gå av før tjenestetiden er ute. Hva som ligger i særlige grunner vil variere, men det er i forarbeid forutsatt at det ikke skal stilles strenge krav. Eksempel på særlige grunner kan være at styremedlemmet skal flytte, har fått endret arbeidssituasjon, familiesituasjon, helse eller at generalforsamlingen/årsmøtet gir styret instrukser som er i strid med vedtekter eller lov.

I tillegg til at styremedlemmet selv velger å fratre vervet så kan medlemmet bli avsatt av generalforsamlingen/årsmøtet. Avsettelsen trenger ikke noen nærmere begrunnelse, det er tilstrekkelig at generalforsamlingen ikke lengre ønsker vedkommende som styremedlem eller styreleder. Det er tilstrekkelig med vanlig flertall i generalforsamlingen/årsmøtet for å få avsatt et styremedlem, men saken må være nevnt i innkallingen.

Varsel om fratreden


Dersom et styremedlem selv velger å fratre styrevervet før tjenestetiden er over så skal det gis et forhåndsvarsel til styret. Hvor lang tid dette varslet skal gis på forhånd vil avhenge av hvor mye det haster for styremedlemmet å gå av, men det er krav til å gi et rimelig forhåndsvarsel. Hvis styremedlemmet ønsker å gå av med virkning fra første ordinære generalforsamling/årsmøtet bør varslet gis i så god tid før valget at det er tid til å ta med dette i innkallingen eller varsle valgkomiteen.

Behov for suppleringsvalg?


Det er opp til styret om de vil kalle inn til ekstraordinær generalforsamling/årsmøte for et suppleringsvalg, dersom styremedlemmet går av før ordinær generalforsamling/årsmøte. Styret kan benytte varamedlem. Styrelederen skal velges særskilt.

Et varamedlem blir ikke formelt registrert som styremedlem i Brønnøysundregisteret før det har vært suppleringsvalg, og vil bl.a. ikke få signert dokumenter. Det vil være behov for et suppleringsvalg dersom fratreden medfører at styret har færre enn 3 medlemmer. Det er krav etter loven til at styret skal ha minst tre medlemmer.

Melding til Brønnøysundregisteret


Når et styremedlem har fratrådt så er det viktig at den offentlige informasjonen i Brønnøysundregistrene oppdateres. Dette er ikke noe forretningsfører kan utføre på vegne av styremedlemmet.

Alle rolleinnehavere melder egen fratreden ved å sende inn Samordnet registermelding. Logg deg inn med ID-porten via Altinn.no. Ved melding om fratreden som styre- eller varamedlem må vedkommende bekrefte at boligselskapet er orientert. Når fratredelsen er registrert vil både boligselskapet og den som fratrer bli varslet om dette. Firmaattesten til boligselskapet vil også bli oppdatert hvis noen har fratrådt.