TOBB
TOBB

Borttauing av ulovlig parkerte biler

Boligselskaper med egen parkeringsplass kan oppleve at uvedkommende biler parkerer der i strid med boligselskapets reglement.

Boligselskaper med egen parkeringsplass kan oppleve at uvedkommende biler parkerer der i strid med boligselskapets reglement. Spesielt i boligselskaper hvor parkering er et knapphetsgode kan dette føre til irritasjon. Men kan boligselskapene gjøre noe med det?

Her får du en kort oversikt over prosessen knyttet til borttauing av ulovlig parkerte biler.

Det rettslige utgangspunktet for borttauing av biler

Hovedregelen for borttauing av uregistrerte biler på privat område følger av vegtrafikkloven § 37. Her fremgår det at politiet har kompetanse i å beslutte om et kjøretøy skal fjernes.

Finnes det alternative måter å få borttauet en ulovlig parkert bil fra boligselskapets eiendom?

Erfaringen er at politiet gjerne nedprioriterer saker som omhandler borttauing, slik at utgangspunktet som loven skisserer sjeldent vil løse problemet. Dette har lovgiver også innsett. Gjennom parkeringsforskriften § 42 er det derfor åpnet opp for at grunneieren av en eiendom ved særlige tilfeller har rett til å fjerne og ta forvaring i motorvogn som er plassert på private grunn.

Når kan styret beslutte borttauing av en ulovlig parkert bil?

Den ulovlig parkerte motorvognen må for det første være plassert til fare for andre eller slik at eier eller bruker av grunnen utsettes for vesentlig skade eller ulempe. Ved vurderingen må man se på alle omstendighetene rundt parkeringen. Et moment som ofte er av stor betydning er hvor lenge den ulovlig parkerte bilen har stått parkert. En lengre tidsperiode med ulovlig parkering vil lettere kategoriseres som å være til vesentlig ulempe for bruker av grunnen, enn kortvarig og sporadisk feilparkering.

Videre må føreren/eieren av motorvognen være forsøkt varslet der dette kan skje uten vesentlig ulempe. Dette forutsetter igjen en konkret vurdering, men hvor det ikke stilles nærmere formkrav til varslingen. Direkte kontakt med føreren/eieren vil selvsagt være det mest effektive. Det antas imidlertid at også et informasjonsskriv om borttauingen lagt på bilruten til de aktuelle bilene vil oppfylle dette varselskravet. Grunneier har bevisbyrden for at varsel er (forsøkt) gitt.

Til slutt, med mindre den ulovlig parkerte bilen er plassert på et sted det etter omstendighetene er åpenbart at den vil kunne være til fare eller til vesentlig skade eller ulempe for andre, må eier/fører ha mulighet til å forstå at området er privat og at borttauing kan skje. Dette må skje ved at det klart fremgår enten ved skilt eller på en annen måte at området er privat og at uvedkommende motorvogner kan fjernes for eiers regning og risiko. Det må også opplyses om hvor eieren/føreren kan henvende seg for å få utlevert motorvognen som er fjernet. Det mest praktiske i disse situasjonene vil være et skilt som opplyser om alt det ovennevnte.

For å begrense eventuelle unødvendige kostnader er det viktig å sikre seg at vilkårene for borttauing er oppfylt for hver enkelt bil som vurderes fjernet.

Konsekvensene av at det ikke var grunnlag for borttauing


Dersom et boligselskap iverksetter borttauing uten tilstrekkelig grunnlag, vil boligselskapet bli erstatningsansvarlig ovenfor eier av motorvognen som er fjernet, samt for kostnadene knyttet til fjerning og oppbevaring. Boligselskapene bør derfor være tilbakeholdne med å iverksette borttauing av biler.