REDE  nr 4 • September 2018 Tekst og foto Anne Guri Solem

 

SENIORBOLIGUTVIKLING

Hvordan skal vi bo hvis vi blir 130 år?


De som planlegger og finansierer morgendagens boliger må prøve å forutse hvilke boligbehov vi har om noen tiår.

TOBB ønsker å utvikle ulike konsepter for ulike faser i livet. Det innebærer at vi både utvikler løsninger for ungdom som er på vei inn i boligmarkedet og for våre seniormedlemmer, forklarer administrerende direktør Torbjørn Sotberg i TOBB.
 

ADMIN.DIR. i TOBB Torbjørn Sotberg og regiondirektør i Husbanken Georg Vesterhus diskuterer pilotprosjekt for seniorer.

 

Forebygge ensomhet

Ensomhet er et økende problem, spesielt hos eldre. Å ha det bra sosialt er et forsvar også mot fysiske plager. Gode muligheter for sosial omgang trekkes derfor fram som viktig for framtidig boligbygging. Å ha et sosialt fellesskap med naboer beriker et bomiljø og gir trygghet.

TOBB vurderer nå flere mulige seniorprosjekter og lokalisering er svært avgjørende. Nærhet til kollektivtransport, butikker og aktivitetstilbud er viktig.


- Vi ser også på muligheten til å bygge inn arealer for fellesskap og servicetilbud i samme bygg som boligene. Det kan være frisør, trening, ulike servicefunksjoner, spisesteder – og kanskje også en vinkjeller, sier Sotberg videre


Han trekker fram at både innbyggerne og det offentlige ønsker at folk skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Han ser derfor for seg at tilrettelagte private boliger kan bli en avlastning for kommunale helse- og omsorgsboliger.


- Økonomien setter alltid en ramme for hvor mye ekstra areal vi kan legge inn i boligprosjektene våre. TOBBs medlemmer er ulike, men vi skal alltid tilby løsninger for «vanlige folk». Vi ser at noen ønsker å investere mer i utvidet service og sosialt samvær. Vi ser derfor på ulike løsninger som kan frigjøre areal til fellesområder. Mange servicetilbud kan dessuten være selvfinansierende og bidra med husleie, forklarer han videre. Servicetilbud kan være en blanding av offentlige, private og frivillige tilbud.


Pilotprosjekt

For å utvikle gode løsninger for morgendagens eldre samarbeider TOBB med en rekke andre aktører, blant annet Husbanken.

Georg Vesterhus, regiondirektør i Husbanken, forteller at de er opptatt av at det bygges gode boliger for fremtiden. TOBB har tatt et grep for unge i etableringsfasen og utviklet et nytt konsept for denne gruppen med sine "leie før eie"-prosjekt.

Les mer om Leie-før-eie modellen her


- Vi er veldig positive til det initiativet TOBB nå tar for gode boliger og boområder for eldre. At vi lever lenger, er jo veldig bra og gir mange muligheter, men også noen utfordringer. Vi trenger flere utbyggere som utfordrer tradisjonelle løsninger og bygger for framtida. Gode naboskap med fellesløsninger  og møteplasser gjør det lettere for eldre å bli boende trygt og godt og få den nødvendige omsorgen i eget hjem, utdyper han. 


Det er derfor viktig for Husbanken å samarbeide med både kommuner og aktører som TOBB, som har et langsiktig perspektiv, når det skal utvikle gode løsninger for framtida.


- Pilotprosjekter er viktige for innovasjon, utvikling og læring. Kommunaldepartementet og Husbanken evaluerer nå dagens virkemidler og vil vurdere endringer i tida framover. Virkemidler må videreutvikles for å møte framtidas utfordringer, sier Vesterhus.

 
 

RELATERTE ARTIKLER