Publisert 09.02.2018. Foto Pixabay.com

 

GENERALFORSAMLING

Hvert år er det generalforsamling i borettslaget. På generalforsamlingen velger deltakerne et styre som skal ha ansvaret for den daglige driften. Styret er valgt for å ivareta beboernes felles interesser.

Forvaltningskonsulenter i TOBB svarer på spørsmål vi ofte mottar i forbindelse med generalforsamling i borettslag.

 

 HVEM BESTEMMER I ET BORETTSLAG?

Det er generalforsamlingen som velger et styret som skal representere alle eierne i saker som angår drift av boligselskapet. Så det vil si at alle bestemmer, men at generalforsamlingen har valgt et styre som skal representere alles eierinteresser.

 
Generalforsamling, det er her du har muligheten til å påvirke driften av borettslaget og bomiljøet ditt.
 

 HVA HAR STYRET MYNDIGHET TIL Å GJØRE?

Styret er ansvarlig for forsvarlig drift av laget, og må dermed ta alle valg og beslutninger som gjelder sikkerhet og det å ta vare på bygg og tomt som selskapet eier.

Er det ønske om investeringer som ikke er nødvendig for sikker og forsvarlig drift – for eksempel å investere penger i sykkelparkering, så anbefaler vi at man utreder hva dette vil koste og medføre av endringer, og så ta saken opp til avstemming på generalforsamlingen. Lagets vedtekter sier noe om hva som skal besluttes på generalforsamlingen!

Hva er det som gjør borettslagsformen til en trygg og sikker boform?

 
 
 HVORDAN ER AVSTEMNINGSREGLENE PÅ GENERALFORSAMLINGEN?

Dette kan man også finne noe om i vedtektene, vedtektsendring, kjøp og salg av del av eiendom, låneopptak, pantefravikelse m.m.  krever 2/3-dels flertall av de fremmøtte på generalforsamlingen.

Dersom man ikke stiller på møte (eller sender fullmakt med noen) så har man stilletiende akseptert de vedtak som fattes på møtet.
 
 KAN MAN HA MED EVENTUELT PÅ SAKLISTEN TIL GENERALFORSAMLINGEN?

Nei! Her er det et krav om at alle saker det skal tas beslutning om, skal være kjent for alle eierne i forkant av møtet – så det betyr at man ikke kan «fylle på» med saker på selve møtedagen!

Det er også et lovkrav om at innkallingen skal være sendt sendt /delt ut til alle eierne slik at man har innkallingen mellom 21 og 8 dager før møtet avholdes – dette for at alle skal ha mulighet til å sette seg inn i saker og regnskap før vedtak.

Les også: Fellesgjeld og felleskostnader, begrep mange er usikre på

 
 HVEM KAN KOMME PÅ GENERALFORSAMLINGEN?

Andelseiere eller personer med fullmakt fra andelseier har stemmerett på generalforsamlingen. Ektefelle, samboer, bruker av bolig eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være tilstede på møte og til å uttale seg.
 
 HAR JEG MØTEPLIKT PÅ GENERALFORSAMLINGEN?

Andelseiere er ikke forpliktet til å møte. Men vi ønsker jo å oppfordre folk til å engasjere seg i sitt boligselskap og på den måten passe på sin investering og bidra til sitt bomiljø.

Styret bør stille på generalforsamlingen og forretningsfører kan også møte. Det er opp til styret og forretningsfører.
 
 

EN SERIE ARTIKLER OM DET Å BO