Mest relevante sider:

Søknadskjema Leie før eie


Før du søker ønsker vi å informere deg om noen viktige punkter. Les gjennom dette og trykk  "søk" nederst på siden.

Leilighetene på Vestre Havn formidles under modellen Leie-før-eie fra Boligbyggelaget TOBB. Formålet med Leie-før-Eie er at TOBB medlemmer som per i dag mangler tilstrekkelig egenkapital skal komme i posisjon til å kjøpe egen bolig. Leie-før-Eie er forbeholdt medlemmer i TOBB. 

 

Leie-før-eie kan i korte trekk oppsummeres slik:

Du inngår både en husleieavtale og en kjøpsavtale (opsjonsavtale) knyttet til en bestemt bolig. I perioden frem til boligen eventuelt kjøpes gir husleieavtalen rett til å leie boligen på vanlige markedsvilkår. Boligens pris fastsettes før opsjonsavtalen inngås og fremgår av opsjonsavtalen. Eventuell prisvekst i leieperioden «tilfaller» deg som kjøper(opsjonshaver), verdistigningen vil altså bidra til at du som kjøper (opsjonshaver) opparbeider egenkapital.

Det presiseres for ordens skyld at et eventuelt kjøp av boligen er frivillig. Dersom du som opsjonshaver ikke skulle ønske å kjøpe boligen, eksempelvis som følge av boligprisfall, står du fritt i så måte. Husleieavtalen gir uansett deg en leierett i 5 1/2 år,  med ordinær oppsigelsestid på 3 måneder i leieperioden. 

Nærmere informasjon om modellen Leie-før-Eie, herunder beregning av boligpris og egenkapital, fremgår av opsjonsavtalen.


Praktisk informasjon i forbindelse med søknadskjema

I søknadskjema kan du bli spurt om del informasjon rundt deg og din økonomi. Det kan derfor være praktisk å ha dette tilgjengelig før du søker. Dette gjelder spesielt:

Informasjon om lønn og eventuell gjeld. Du må også legge ved siste lønnslipp og skattemeldingen for 2019.

Som ledd i å vurdere din søknad om Leie før eie vil vi sammen med vår bankforbindelse, DNB, vurdere din egnethet for ordningen. Vi må i den forbindelse dele opplysninger som du har oppgitt til oss – for eksempel om inntekter og oppsparte midler – slik at de kan hjelpe oss med å vurdere hvorvidt din økonomiske situasjon tilsier at du vil kunne få mulighet til å kjøpe boligen i løpet av avtaleperioden.

DNB vil foreta en kredittsjekk av deg som en del av sin vurdering.

DNB vil ikke kunne gi noen form for garanti for at du i løpet av leieperioden vil få mulighet til å kjøpe boligen. DNB vil bare vurdere om din økonomiske situasjon tilsier at dette kan bli aktuelt, og kan også bistå deg med rådgivning i forbindelse med sparing og prosessen videre. Det er ikke et krav at du må etablere kundeforhold i DNB som en del av din Leie før eie-søknad

Dersom det er flere som ønsker samme bolig vil den som har lengst TOBB ansiennitet på sitt medlemskap få tilbud om boligen først.

Når du har fullført søknadskjema er du med i utvelgelsesprosessen. Du vil først bli forpliktet til kjøp/leie ved inngåelse av kontrakt. Dette vil ikke være før utvelgelsen er klar og eventuelle kjøpere har fått tilbud om bolig.

Søknadene behandles fortløpende. Du vil få beskjed når din søknad er ferdig behandlet, og får da tilbud om å komme på visning. 


SØK HER