Mest relevante sider:

Søknadskjema Leie før eie


Før du søker ønsker vi å informere deg om noen viktige punkter. Les gjennom dette og trykk  "søk" nederst på siden.

Leilighetene på Levanger Brygge formidles under modellen Leie-før-eie fra Boligbyggelaget TOBB. Formålet med Leie-før-Eie er at TOBB medlemmer som per i dag mangler tilstrekkelig egenkapital skal komme i posisjon til å kjøpe egen bolig. Leie-før-Eie er forbeholdt medlemmer i TOBB. 

 

Leie-før-eie kan i korte trekk oppsummeres slik:

Medlemmet inngår både en husleieavtale og en kjøpsavtale (opsjonsavtale) knyttet til en bestemt bolig. I perioden frem til boligen eventuelt kjøpes gir husleieavtalen rett til å leie boligen på vanlige markedsvilkår. Boligens pris fastsettes før opsjonsavtalen inngås og fremgår av opsjonsavtalen. Eventuell prisvekst i leieperioden «tilfaller» kjøper (opsjonshaver), oppad begrenset til dagens egenkapitalkrav (jfr. boliglånsforskriften av 1.1.17) på 15 % av boligens verdi. Dersom boligen stiger i verdi i leieperioden vil verdistigningen altså bidra til at kjøper (opsjonshaver) opparbeider egenkapital.

Prisen for boligen oppjusteres kun for det tilfelle at egenkapitalkravet overstiges som følge av boligprisvekst. I så fall oppjusteres prisen kun med det overskytende, slik at opsjonshaver i alle tilfelle «beholder» prisveksten på inntil 15%.


Det presiseres for ordens skyld at et eventuelt kjøp av boligen er frivillig. Dersom opsjonshaver ikke skulle ønske å kjøpe boligen, eksempelvis som følge av boligprisfall, står opsjonshaver fritt i så måte. Husleieavtalen gir uansett medlemmet en leierett i 5 1/2 år,   med ordinær oppsigelsestid på 3 måneder i leieperioden. 

Nærmere informasjon om modellen Leie-før-Eie, herunder beregning av boligpris og egenkapital, fremgår av opsjonsavtale.

Praktisk informasjon i forbindelse med søknadskjema

I søknadskjema kan du bli spurt om del informasjon rundt deg og din økonomi. Det kan derfor være praktisk å ha dette tilgjengelig før du søker. Dette gjelder spesielt:

Informasjon om lønn og eventuell gjeld.

Når søknadsfristen har gått ut sendes søknadene  over til Handelsbanken for vurdering. Dersom det er flere som ønsker samme bolig vil den som har lengst TOBB ansiennitet på sitt medlemskap få tilbud om boligen først.

Når du har fullført søknadskjema er du med i utvelgelsesprosessen. Du vil først bli forpliktet til kjøp/leie ved inngåelse av kontrakt. Dette vil ikke være før utvelgelsen er klar og eventuelle kjøpere har fått tilbud om bolig.

Søknadsfrist søndag 18. oktober. 

 

SØK HER