Mest relevante sider:
TOBB

Fredag

Trusselbildet i samfunnet

 • Kursholder:
  Rolf Jahren

  Beskrivelse: 
  Foredraget vil ta for seg trusselbildet mot samfunnet som helhet, samt de truslene banken ser at er spesielt aktuelle for eiendomsbransjen. 
  Om foredragsholderen: 
  Rolf Jahren arbeider i sikkerhetsavdelingen i Handelsbanken. Han har lang erfaring fra sikkerhetsarbeid både i privat og offentlig sektor, og har dessuten bred erfaring fra både jus, økonomi og IT. 

   

Lørdag

Fagseminar  - Del 1 (2 timer)

Kontrakter, effektiv og sikker drift

 • Kursholder: Advokat og
  Økonom

  Beskrivelse:
  Hvordan kan styret sikre god og effektiv drift gjennom kunnskap om kontraktsinngåelse- og oppfølging? Kurset vil ta for seg håndtering av boligselskapets løpende driftsavtaler, oppfølging av større kontrakter og mulige besparelser man kan oppnå gjennom dette.

Ny i styret

 • Kursholder: Advokat

  Beskrivelse:
  Ny i styret? Vi går gjennom det grunnleggende om styrets lovpålagte ansvar og oppgaver. Vi ser blant annet på hvilke krav som stilles til styrets saksbehandling, reglene om taushetsplikt og habilitet og håndtering av vanskelige saker fra beboere. 

Laderett i boligselskap. Teknisk og juridisk gjennomgang

 • Kursholder:

  Advokat og 

  Ingeniør

  Beskrivelse:
  Skal vi tro på prognosene vil 30 – 50 % av fremtidens biler være ladbare. Med dette følger et behov for å etablere ladepunkter i boligselskapet. Vi ser på hvilke rettigheter eierne har og hvilke krav som stilles til boligselskapet. Hvem må betale og hvilke tekniske løsninger bør man gå for? Vi ser også på de nye reglene for lading i borettslag og eierseksjonssameier som trer i kraft 1.1.2020. 

Vedlikehold i boligselskap, Økonomisk og teknisk planlegging

 • Kursholder:
  Ingeniør og
  økonom
  Beskrivelse:
  Bygningsmassen og uteområdene i boligselskapet trenger løpende vedlikehold. Hvordan kan styret lage en langsiktig plan for vedlikehold, og hvordan skal man håndtere dette økonomisk? Våre økonomiske og tekniske fagfolk drar oss gjennom dette viktige og spennende temaet.

Brannkurs v/Mari Østgaard, Multiconsult

 • Kursholder:

  Multiconsult  

  V/Mari Østgaard

  Beskrivelse:
  Mari har i mange år jobbet på Byggavdelingen i TOBB, og kjenner til ulike utfordringer i forhold til brannvern i våre boligselskap. Hun vil fortelle om hva som bør gjøres for å brannsikre bygningene.»


Fagseminar - Del 2 (1 time)

Innkalling, styremøte og protokollføring i portalen

 • Kursholder:

  Forvalter

  Beskrivelse:
  Du har kanskje registrert at man kan benytte portalen for innkalling til styremøter og protokollføring? Har du ikke prøvd dette enda? Med dette kurset kommer du deg i gang med bruk av disse nye funksjonene. Vi gir også en gjennomgang av e-postfunksjon og sms-løsning i portalen. 

Bedre utemiljø - Der det er godt å bo (uteområder)

 • Kursholder:

  Din Gårdsplass

  Beskrivelse:
  Hvordan skape et felles uteareal der det er rom for alle? Vi ser på samfunnsutviklingens påvirkning av behov, utforming og rolle for uterommet med fokus på samvær, lek og hvile med særlig fokus på:
  -          Lekeplassen: så spennende som mulig, så sikker som nødvendig
  -          Populære aktivitetsmiljø for barn og unge
  -          Nye tilbud til aktive ungdom og voksne

Innføring i portalen

 • Kursholder:

  Forvalter

  Beskrivelse: 
  Som styremedlem har du sikkert registrert deg som bruker av portalen men har du kjennskap til alle funksjonene dette verktøyet gir deg som styremedlem? Dette kurset vil gi en kort gjennomgang av mulighetene du har på portalen

Vedlikehold eller rehabilitering?

 • Kursholder:

  Ingeniør

  Beskrivelse:
  For å ivareta en av de største investeringene vi gjør, må vi drifte og vedlikeholde boligene våre. Bilen vår har både service og EU-kontroll, på samme måte må styret ha en plan for vedlikehold av bygningsmassen. Hvordan vet styret når man skal gjennomføre vedlikehold og når bør man gjennomføre en større rehabilitering? Hvordan få oppslutning blant beboerne og hvilke plikter og ansvar har styret?

Rentemarkedet og renteutsikter

 • Kursholder:

  Handelsbanken v/

  Nils Kristian Knudsen

   

  Beskrivelse:
  Hva påvirker renten og rentemarkedet? Nils Kristian i Handelsbanken deler sine tanker om lånemarkedet og renteutsikter fremover.

Fagseminar - Del 3 (2 timer)

Styrearbeid i praksis

 • Kursholder:

  Forvalter

  Beskrivelse:
  Dette kurset tar for seg praktisk styrearbeid i boligselskap. Hva innebærer det egentlig å sitte i et styre? Hvordan føre en protokoll? Hvordan kommunisere godt med beboerne? På dette kurset ser vi på ulike utfordringer et styre kan møte ved hjelp av praktiske oppgaver. Vi oppfordrer til aktiv deltakelse for utveksling av erfaringer med andre styremedlemmer.

Portal: Økonomi og budsjett

 • Kursholder:

  Økonom

  Beskrivelse:
  Ønsker du en innføring i hvordan portalen kan gi god økonomisk oversikt? Kurset vil ta for seg det helt grunnleggende styret trenger for å jobbe med regnskap og budsjettet.

Bomiljø, konflikthåndtering og mislighold

 • Kursholder:

  Advokat

  Beskrivelse:
  Bli trygg på hvordan konflikter og mislighold i boligselskapet bør håndteres. Hva er mislighold og når er det en sak for styret? Hvilke sanksjoner kan styret benytte seg av og når er de aktuelle? Med god kunnskap om regelverket, er det lettere for styret å opprettholde et godt bomiljø. 

Oppfølging av rehabiliteringsprosjekter i boligselskap

 • Kursholder:

  Ingeniør og 

  advokat

  Beskrivelse:
  Bygningskroppen vil med jevne mellomrom ha behov for større tiltak med tanke på levetiden til bygningsdelene. I tillegg til at man ønsker en estetisk endring, vil også ønske om bedre inneklima og bokomfort medføre at man ser på større oppgraderingsprosjekter. Hvordan planlegge og gjennomføre et større rehabilitering-/oppgraderingsprosjekt? Hvilke plikter og ansvar har styret som byggherre? Hva kreves av oppfølging i gjennomføringen? 

HMS og internkontroll på alvor

 • Kursholder:

  Ingeniør

  Beskrivelse:
  Hvordan kan styret på best mulig måte drive helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i boligselskapet? Vi ser på risikokartlegging og styrets ansvar for å følge opp HMS.  

Kursoversikt
 

Søndag

Smarte boliger

 • Kursholder:
  Runar Skippervik

  Terje Lillemo

  (CTM Lyng)

  Beskrivelse:
  I dag er det stort fokus på klima, energibruk, teknologi og boligkomfort. En konsekvens av dette er at det utvikles mange nye løsninger og produkter, mye rettet mot boliger. Dette kan være alt innenfor bygningsmessig oppgradering, men også tekniske løsninger med sensorer, apper og styringsenheter som regulerer både temperatur, ventilasjon, lys og med mer. Det er viktig å bruke løsninger som ivaretar våre behov og som samtidig gir muligheter for utvikling innenfor rammene. Denne konferansen vil fokusere på mulighetene som finnes for eksisterende boliger innenfor dette temaet, der vi spesielt ser på våre erfaringer av behov og vurderinger av når ulike tiltak bør vurderes utført.