Mest relevante sider:


Kursholder: Advokat 

Styrets beslutningsmyndighet

Hvor langt strekker styrets beslutningsmyndighet seg overfor boligselskapets beboere så vel som eiendommen? Hva er det viktig å være oppmerksom på og vurdere i grensetilfellene, og hva skjer når noen handler i strid med styrets vedtak? Kunnskap om hva som faktisk ligger i det mandatet styret er gitt etter loven er avgjørende for en korrekt, effektiv og konfliktdempende utøvelse og oppfølging av styrevervet. Dette kurset skal bidra til å avklare – og oppklare – forståelsen rundt dette.

 

Styrets bestlutningsmyndighet
 


Kursholder: Forvalter og økonom

Ny i styret 

Hva forventes egentlig av deg som er ny i boligselskapets styre? I dette kurset vil du få en oversikt over ansvarsområder, plikter og utfordringer du som ny i styret vil kunne få. Å sitte i styret kan være både interessant og givende, men det innebærer også et stort ansvar. Her vil vi gi deg en innføring i praktisk styrearbeid, i tillegg til noen tips og råd som kan gjøre din hverdag som styremedlem lettere.

 

Ny i styret
 


Kursholder: Ingeniør

Planlegging og oppfølging av rehab-prosjekter

Borettslag og sameier må med jevne mellomrom gjennomføre vedlikehold og oppgraderinger av bygningsmassen. Styret og styremedlemmer har ofte liten eller ingen erfaring med å bestille og gjennomføre byggeprosjekter. Hvilke feil må man unngå og hva bør styret tenke på når man skal bestille og gjennomføre et byggeprosjekt?»


3 planlegging av rehab
 


Kursholdere: Casper C Kvamme, BBL PivotalBjørn Fredrik Nilssen, IF Skadeforsikring Stein Nordstein, Anticimex

Forsikring/skadeforebygging/skadedyr

Hva skal en gjøre når vannet fosser inn eller noen kjører på garasjeporten? Hvilke forsikringsordninger kan styret lene seg på, og hva dekkes egentlig? Og hvem har ansvaret, boligselskapet eller beboeren? Og hva når uønskede skapninger kravler i kjøkkenskuffa eller ei rotte kikker fram bak hjørnet? I dette kurset vil vi være innom mange problemstillinger, og dere vil også få mange gode innspill til hvordan en kan forebygge og begrense skade.


 Forsikring og skadeforbygging skadedyr


Kursholder: Boligkonsulenter

Ansvar ved eierskifter

Når det skjer endringer i eierskapet til andeler i borettslag, sameier og velforeninger er det flere ting det er viktig for styret å være klar over. Kurset vil ta for seg gjennomgang av regelverk for forkjøpsrett, godkjennelse av nye eiere, sletting/registrering av sameier, skifte og uskifteattest og hva som gjelder ved utleie av bolig. 

 
Eierskifte
 


Kursholder: Jurist

GDPR

Styret har ansvar for at boligselskapet etterlever personvernreglene. Kurset vil ta for seg en innføring i krav samt en gjennomgang av hva styret må kunne dokumentere ved tilsyn. Hvilke personopplysninger har styret rett til å behandle? Må vi ha samtykke? Når opplysningene slettes? Kan vi utlevere personopplysninger til andre? Kan vi lagre opplysninger om beboere som har flyttet? Hvilke krav er det til sikring av opplysninger?

 
 


Kursholder: Advokat 

Bomiljø, konflikthåndtering og mislighold

Uenigheter og konflikter mellom beboere er nok ikke til å unngå, men når blir dette en sak for styret? Hva kan og må dere gjøre, hvilke sanksjoner finnes etter lov og vedtekt, og når er de aktuelle? Med praktisk så vel som rettslig kunnskap om hvordan slike konflikter kan håndteres, kan det bli lettere for styret å opprettholde et godt bomiljø. 

 
Bomilj og konflikthndtering
 


Kursholder: Økonom

Hvordan lese årsregnskapet

I dette kurset skal vi gå gjennom årsregnskapet steg for steg, hvor vi går gjennom resultatregnskapet, balansen og tilhørende noter. Målet med kurset er at dere skal enkelt kunne forstå tallene i årsregnskapet. Hva er egentlig forskjellen mellom disponible midler og egenkapital? Og hvor mye overskudd/underskudd har vi egentlig?  Og hva er fordringer? Det skal vi lære på dette kurset.


 
Hvordan lese rsregnskapetM
 


Kursholder: Ingeniør

Rør, bare rør

Som alle andre bygningsdeler, har rør begrenset levetid. Det er flere måter å løse dette på, og i dette kurset vil dere lære om hvilke metoder som kan vurderes, og hvilke fordeler og ulemper de ulike tiltakene medfører.

ror
 


Kursholder: Ingeniør og advokat

Elbil

Dette kurset er også holdt tidligere, men med lovendringer og stadig flere elbiler på veiene er det stadig aktuelt. Vi ser på hvilke rettigheter eierne har og hvilke krav som stilles til boligselskapet. Hvem må betale og hvilke tekniske løsninger bør man gå for? Det vil bli satt av god tid til spørsmål og
diskusjoner.


el
 


Kursholder: Forvalter

Portalkurs

Som styremedlem vil du få tilgang til TOBB sin styreportal. På dette kurset vil du få en innføring i hvordan portalen kan benyttes mest hensiktsmessig, i tillegg til en gjennomgang av portalens menyer, bruksområder og funksjoner.

 
Portalkurs
 

Kursholder: Advokat, økonom og ingeniør

Vedlikehold og økonomisk planlegging

Styret i et hvert boligselskap har ansvaret for tilstrekkelig vedlikehold av bygningsmasse og fellesareal. Enten man har et konkret vedlikehold å ta tak i eller man planlegger fremtidig vedlikehold, så vil vedlikehold være noe styret må ha et aktivt forhold til. Herunder må styret planlegge og styre boligselskapets økonomi slik at dette ansvaret kan overholdes på en god måte både bygningsteknisk og mht beboernes individuelle økonomi. Styret må også ha kunnskap om grensene mellom boligselskapets og eiers vedlikeholdsansvar. I dette kurset vil dere få innføring i hvordan vedlikeholdet kan planlegges ut fra et økonomisk perspektiv i tillegg til det tekniske, og hva lovverket sier om vedlikeholdsplikten.

 
 vedlikehold og kplanlegging

Kursholdere: Rolf Sverre Nordberg og Per Ole Mathisen

Praktisk HMS-arbeid og brannvern

Rolf Sverre Nordberg som er tidligere brann- og redningsmann og i dag instruktør og foredragsholder innen beredskap og forebyggende arbeid. Per Ole Mathisen som har lang erfaring som HMS-rådgiver, utarbeidelse av oppslagsverk og programvare innen HMS og internkontroll. 

Med pyro, praktiske tips og refleksjoner tar Rolf og Per Ole deg til en verden full av helse, miljø og sikkerhet. Begge har lang erfaring med å jobbe opp mot borettslag og sameier. Rolf innen brannvern og beredskap og Per Ole innen systematikk og BevarHMS. Her blir det anledning til å stille spørsmål. Den første timen er vi inne, deretter beveger vi oss utendørs for å oppleve litt spenning og brann på nært hold. Ta med ytterjakke til kurset.

 

 

HMS

 


Kursholder: SFTY

SFTY – Enklere grep gir tryggere bomiljø

I presentasjonen vil vi se på noen enkle grep, produkter og tjenester hvordan styret på en kostnadseffektiv måte kan møte beboernes ønske om et trygt og sikkert bomiljø og hvordan dere får med beboerne på denne investeringen og dette samarbeidet. Temaer vil være effektiv kollektiv trådløs brannvarsling, rask varsling ved vannlekkasje, personlig trygghetsalarm samt hvordan integrere en nødetatsafe i boligselskaper for effektiv tilgang for nødetater.


sfty
 

Kursholder: Unloc

TOBB Nøkkelen - Digitale nøkler i boligselskap

I et spennende samarbeid med det norske teknologiselskapet Unloc jobber TOBB nå med å løse utfordringer knyttet til nøkler og nøkkeladministrasjon for våre kunder og medlemmer. TOBB Nøkkelen vil fungere som et supplement til dagens nøkkel/brikke systemer og fungerer som en lås-nøytral app og et administrasjonsverktøy for digital adgang. 

I praksis vil det si at styret enkelt vil kunne administrere digitale tilganger og rettigheter til fellesdørene direkte i styreportalen - Og, hvor alle som tildeles tilgang vil kunne bruke mobil som nøkkel, samt dele trygge digitale nøkler til familie eller en servicearbeider like enkelt som å sende en tekstmelding.

En demonstrasjon av hvordan man bruker appen og hvordan dere bruker administrasjonsgrensesnittet vil bli gitt. Dere vil også få muligheten til å stille spørsmål knyttet til løsningen.

 

 


digitale nøkler