Mest relevante sider:

FAGSEMINAR

Du velger selv hvilke fagseminar du deltar på. Det er lagt til 3 bolker, så du kan få med deg det som passer deg best. Du får tid til å være med på 3 fagseminar. Alle fagseminar avholdes på Røros Hotell.

 

 

Fagseminar – Del 1 (kl.11-12)

 

Tittel: Vedlikehold og bruk av forsikring 

Beskrivelse:  
Styrets viktigste oppgave er å vedlikeholde og ivareta boligselskapets eiendom og bygningsmasse. Formålet med dette kurset er å gi styret en bedre forståelse av hva som ligger i dette ansvaret.  
Aktuelle tema: 
Hva innebærer styrets vedlikeholdsansvar i praksis? 
Beslutningskompetanse - hva kan styret vedta selv?  
Grensene mellom boligselskapets og eiers vedlikeholdsansvar  
Har styret sanksjonsmuligheter hvis eier misligholder sin vedlikeholdsplikt? 
Når bør boligselskapets forsikring anvendes og hvem betaler egenandelen? 
 
Kursansvarlig: Advokat


Tittel: God økonomistyring for Borettslag  

Beskrivelse:
Hvordan ta høyde for pris- og renteendringer?
Hvordan sørge for solid og langsiktig økonomisk planlegging?

I dette kurset vil vi gjennomgå hvordan man sikrer god økonomistyring og sunn likviditet i ditt borettslag, gjennom planlegging, samarbeid med forretningsfører og ulike finansieringsløsninger. 

Kursholder:  Økonom


Tittel: Effektivt og enkelt styrearbeid 

Beskrivelse:
Ønsker du å lære hvordan du kan gjøre styrearbeidet i ditt boligselskap enklere og mer effektivt? Dette kurset gir deg verdifulle tips og råd som vil hjelpe deg med å lede boligselskapet ditt på en smidig måte. Vår erfarne forvaltningsrådgiver vil veilede deg gjennom en praktisk tilnærming til styrearbeid, inkludert strategier for problemfri drift og effektiv beslutningstaking.

Kursholder: Forvaltningsrådgiver 


Fagseminar – Del 2 (kl.13-14)

 

Tittel: Workshop – Hva skal til for å lykkes med vedlikeholdsplanlegging?


Beskrivelse:  
En sentral oppgave for styret i et boligselskap er å vurdere hvilke vedlikeholdstiltak som skal gjennomføres, og til hvilken tid. Styret må ta stilling til hvilke tiltak som er nødvendige, økonomisk lønnsomme og bærekraftige – og her er nøkkelen god planlegging. 
- Hvilke fallgruver bør man unngå? 
- Hvem har vedlikeholdsansvar, boligselskapet eller beboer? 
- Hvordan prioritere de ulike vedlikeholdstiltakene? 
- Når bør man sette i gang tiltaket?
- Vedlikehold VS utvikling

Gjennom ulike caseoppgaver med eksempler fra praksis, vil dere få god innsikt i hvordan dere skal planlegge vedlikehold i deres boligselskap.

Kursholdere: Ingeniør og advokat
 

Tittel: Workshop - Effektive Styremøter: Del 1 - Forberedelse og Praksis

Beskrivelse: 
Dette er den første delen av vår workshop-serie om styremøter. Her vil du få en innføring i juridiske aspekter knyttet til avvikling av styremøter. Vi vil utforske hva som er essensielt i forberedelsesfasen, hvordan man navigerer gjennom selve møtet og hva som kreves i etterkant for å sikre en vellykket møteprosess.
I tillegg vil vi gå inn i praktiske aspekter ved styremøter. Deltakerne vil bli delt inn i grupper og få anledning til å behandle fiktive styresaker. Dette gir deg en hands-on opplevelse av hvordan styremøter fungerer i praksis, samtidig som du tilegner deg verdifulle ferdigheter og innsikt for å gjøre fremtidige møter mer effektive og produktive.

Kursholder:  Forvaltningsrådgiver 

Tittel: God økonomistyring for Sameier   

Beskrivelse:
Hvordan ta høyde for prisendringer?
Hvordan sørge for solid og langsiktig økonomisk planlegging?

I dette kurset vil vi gjennomgå hvordan man sikrer god økonomistyring og sunn likviditet i ditt sameie, gjennom planlegging, samarbeid med forretningsfører og ulike finansieringsløsninger.

Kursholder: Økonom   


 

Fagseminar – Del 3 (kl.14.15-15.15)

Tittel: Workshop - Effektive Styremøter: Del 2 - Erfaringsdeling og møteanalyse

Beskrivelse:
I den andre delen av vår workshop-serie om styremøter, vil vi ta en grundig gjennomgang av et nylig avholdt styremøte. Dette gir deltakerne en verdifull mulighet til å dele sine erfaringer og innsikter. Vi vil utforske hva som gikk bra og hva som kan forbedres i møtet.
Gjennom erfaringsutvekslingen vil vi sammen identifisere beste praksiser og diskutere eventuelle utfordringer som oppsto. Dette vil bidra til å utvikle deltakernes kompetanse i å lede og delta i styremøter, samt forbedre fremtidige møter. 

Kursholder:  Forvaltningsrådgiver 

Tittel: Fra Plan til handling: Gjennomføring av Prosjekter

Beskrivelse:  
Har dere en plan for vedlikehold, men er usikker på hvordan du skal sette den ut i livet? Dette kurset fokuserer på både planlegging og gjennomføring av prosjekter i boligselskaper, både gjennom en tematisk presentasjon fra TOBB og erfaringsutveksling mellom deltakere. 
- Viktige faser og roller
Krav, regler (både eksisterende og det som kommer)
Anbudsprosesser 
- HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet)
- Involvering og kommunikasjon beboere 
- Kontrahering og oppfølging av entreprenør 
- Økonomistyring 

Dette kurset vil ruste deg med kunnskapen og ferdighetene du trenger for å ta din plan fra konsept til vellykket gjennomføring.

Kursholder: Ingeniør 

 

Tittel: Grunnleggende jus for styremedlemmer 

Beskrivelse: 
Dette kurset passer for styreledere og styremedlemmer og gir en grundig innføring i de sentrale juridiske rammene som regulerer borettslag og sameier. Kurset passer best for nye styremedlemmer, men også for de mer erfarne som ønsker repetisjon. 
Aktuelle tema: 
Styrets viktigste oppgaver og ansvar 
Gjennomføringen av styremøter 
Ansvar for vedlikehold 
Habilitet og taushetsplikt 
Styreansvar og forsikring 

Kursansvarlige: Advokat