iTOBB nr 2 • Juni  2016 - Tekst og foto: Anne Lise Aakervik

 

Fasaden bør males, taket bør spyles og kanskje bør takrennene også skiftes i sommer, sammen med en del takstein. Hvem hyrer man for slike oppdrag og er det nå nødvendig med faglært arbeidskraft og stillas?

 

Spør du en fagmann eller en TOBB-ansatt så vil begge to si klart og tydelig JA. Spør du andre kan det være de nøler litt. For der store rehabiliteringsprosjekter helt selvfølgelig krever anbudsrunder og god oppfølging, kan det være at man fristes til å hyre de som i utgangspunktet er billigst, kan starte med en gang og som ikke spør for mye. Men det er da man bør tenke seg om.  For med en gang en jobb gjøres med innleid arbeidskraft og går ut over daglige gjøremål, blir styret byggherre og får både ansvar, plikter og oppgaver.

Uansett hvem som gjør jobben, enten om den er liten eller stor, vil styret være ansvarlig for at lover og regler følges, og at de som utfører jobben gjør det slik at sikkerheten blir ivaretatt.

Styret blir da byggherre. Byggherreforskriften gjelder på enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- og anleggsarbeid. Forskriften har blant annet som mål å verne arbeidstakerne mot farer gjennom å ta hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- eller anleggsplassen.

Hva er SHA og hva med HMS?
Byggherre skal utarbeide en SHA-plan for prosjektet som sier noe om hvordan sikkerhetsrisikoene i prosjektet skal håndteres. Dette gjelder for små og store prosjekter.

Men for mindre arbeider er dette vanlig:  
•    klemskader
•    utglidning/ras
•    fall av gjenstander
•    fall av personer
•    kuttskader
•    påkjørsel/trafikkskade
•    støy og støv etc.
For småarbeid (f.eks husmaling) kan man lage en enklere plan enn det man gjør for store rehabiliteringsprosjekter.

 

En SHA-plan for større arbeider skal inneholde (hovedpunkter):

A.    Et organisasjonskart som viser rollefordelingen og entrepriseformen.En fremdriftsplan som beskriver når og hvor de forskjellige arbeidsoperasjoner skal utføres, og hvor det blir tatt hensyn til samordning av de forskjellige arbeidsoperasjonene.

C.    Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse som blant annet: arbeid nær installasjoner i grunnen, arbeid nær høyspentledning og elektriske installasjoner, arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander, riving av bærende konstruksjoner.

D.    Rutiner for avviksbehandling.

 

Hva med HMS da?
Dette er helse, miljø og sikkerhet som ethvert boligselskap også har. En HMS-plan gir klare retningslinjer for hvordan arbeidet i boligselskapet skal foregå, som internkontroll av lekeplasser, arbeidsinstrukser til driftsfolk etc. Gjennom programmet Bevar HMS får man hjelp til å ivareta kravene for god og riktig internkontroll i boligselskapet.

 

Velg seriøst
Det viktigste du gjør for å sikre deg at lover og regler blir fulgt er å velge seriøse bedrifter som har gode referanser og som kan dokumentere at de har ting på «stell». Disse bedriftene gir gjerne ikke de billigste anbudene. Ingeniør Anders Fjerdingen i TOBB råder alle styrer til å tenke seg om når de skal finne firma til å gjøre jobber for seg.  

– Selv om man skulle bli fristet til å ta det billigste anbudet er det ikke sikkert at man får det beste resultatet. Derfor er det viktig å gjøre bakgrunnssjekk og referansesjekk før man går i gang med prosjektet. Det er også viktig å huske på at uansett hvor stor eller liten arbeidsoppgaven er så er det styret som er ansvarlig for at alle regler blir fulgt.

Det finnes en usikkerhet ved denne formen av innhenting av arbeidskraft. Arbeidslivskriminalitet (A-krim) og sosial dumping er noe som påvirker håndverkermiljøet og byggebransjen, og noe som gjør det vanskelig for seriøse og gode aktører i markedet.

Sikkerhet på arbeidsplassen
Her er det ofte store forskjeller mellom seriøse og kjente bedrifter og de helt ukjente som reklamerer for billige tjenester. Når man bruker håndverkere fra seriøse firma har de etablerte systemer, med et fungerende helse-, miljø- og sikkerhetssystem for sine ansatte. De vet hva som kreves av sertifikater, planer og systemer, noe som krever økonomiske ressurser å få til. De useriøse har som regel ikke økonomi til å gjøre dette, og derfor kan de levere anbud som ofte er lavere enn seriøse aktører.

Velger man et firma som ikke har sitt på det tørre, og verken har kursbevis, ansettelseskontrakter eller kan dokumentere at de følger SHA planer, og det skjer en ulykke eller kontroll er det styret som byggherre som må stå til ansvar. Det er de som skal sørge for at innleid arbeidskraft følger norske regler og forskrifter.  

Et firma som skal sette opp stillas for å male fasaden skal for eksempel kunne dokumentere at de har kurs i stillasbygging. Eller at de har sertifikat for å kunne sveise og drive med varmt arbeid.

 

Som styreleder har du ansvaret for at alle regler blir fulgt og at sikkerheten er i varetatt av folkene som jobber på borettslagets eiendom. Her et bilde fra en tidligere befaring hos Skjetlein brl med styreleder Stein Brendryen i midten.

 

 

Riktig utstyr
Det er også styrets ansvar, som byggherre, å sikre at arbeiderne har riktig utstyr i forhold til jobben de skal gjøre. F.eks. sikkerhetsseler og annet verneutstyr som er tilpasset oppdraget. Dette er noe seriøse firma er vant til å håndtere og har dokumentasjon på.

Byggherrens representant
Det er ingen som forventer at styrene i boligselskapene skal ha byggfaglig kompetanse. Derfor er det viktig å søke råd hos profesjonelle om man er usikker. – I TOBB har vi bred og god kompetanse på vedlikehold og rehabilitering av boligselskap, sier Fjerdingen. – Våre ingeniører er mye involvert i prosjekt som byggherrens representant. Vi kan bistå med rådgivning opp mot mindre prosjekt ved tilbuds-/anbudsinnhenting, prosjektering, valg av håndverkere osv.  Vi assisterer boligselskapet med både prosjektering og gjennomføring av store og små prosjekter, slik at man får de resultatene man ønsker, og at det gjennomføres på en trygg og korrekt måte, sier Anders Fjerdingen.